5 คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ สร้างชีวิต เสริมทักษะ พูนความสุขให้ลูกอย่างถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy 153 views • 17 วันที่แล้ว
5 คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ สร้างชีวิต เสริมทักษะ พูนความสุขให้ลูกอย่างถูกวิธี

เมื่อทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่กิจวัตรต่าง ๆ ของมนุษย์ยังคงต้องดำเนินต่อไปนั้น วิถีชีวิตแบบเดิมของทุกคน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบทบาท ที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการศึกษา นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดด้านหนึ่ง เพราะในอดีตเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ หลายคนมักจะนึกถึงการอ่านเขียนและการสอบ ที่จัดขึ้น ภายในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่ในโลกยุคโควิดนี้ เทคโนโลยีการศึกษาได้เข้ามาปฏิรูปพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ให้มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้เรียนสามารถ เรียนออนไลน์ ด้วยตนเองที่ใดและเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก ส่งผลให้หลายครั้ง คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็อาจเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ด้วยคอร์ส เรียนออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการเรียนของบุตรหลาน และในระหว่างที่ผู้ใหญ่ใช้เวลาใกล้ชิดเด็ก ๆ มากขึ้นนี้ ความสงสัยอาจเริ่มก่อตัวขึ้นว่า เราจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้พวกเขาเติบโตอย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้าง Starfish Labz ขอเป็นผู้ช่วยตอบคำถามนี้กับผู้ปกครองทุกคนด้วยการนำเสนอ 5 คอร์ส เรียนออนไลน์ จาก Starfish Academy ดังนี้

1.การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง  

ความเร่งรีบอันเนื่องมาจากข้อจำกัด ด้านเวลาของผู้ใช้ชีวิตในเมืองนั้นแฝงอยู่ในกิจวัตรประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เมื่อผู้ใหญ่ต่างต้องเผื่อเวลา สำหรับการเดินทางทั้งไปและกลับจากสถานที่ทำงานในแต่ละวัน เด็ก ๆ จึงมีแนวโน้มรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น และมีโอกาสออกกำลังกายน้อยลง จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา 

คอร์สนี้จะนำเสนอข้อมูลความสำคัญของสุขภาพ สะท้อนปัญหา ตลอดจนแนะนำวิธีบำรุงสุขภาพแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว อันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของบุตรหลานและเป็นเกร็ดความรู้ ที่พวกเขานำไปแบ่งปันต่อได้

เริ่มเรียน: การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง 

2.เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0  

ต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโลกยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของยุคที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเติบโตมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลายสิ่งสามารถใช้เทคโนโลยีทำแทนได้ ความแตกต่างนี้ทำให้บทบาทของคุณพ่อคุณแม่ เปลี่ยนจากผู้วางแผนชีวิตเป็นผู้เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ให้บุตรหลาน ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การที่พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในชีวิตได้อย่างเหมาะสม คอร์สนี้จะอธิบายแนวคิด Thailand 4.0 แนวทางการ เลี้ยงดูบุตรหลานให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ตลอดจนบทบาทและเทคนิคการเลี้ยงดู 

ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรทราบ เพื่อให้บุตรหลานที่เลี้ยงดูเติบโตอย่างมีความสุขและสอดคล้องความเป็นไปแห่งยุคสมัย

เริ่มเรียน: เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0  

3.สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

โลกยุคโควิดที่ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนเพิ่มขึ้น ทำให้การให้การศึกษาของเด็กนักเรียนในรูปแบบ Home School เป็นที่พูดถึงมากขึ้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่เห็นว่าการศึกษารูปแบบนี้เหมาะสมกับเด็ก ๆ กับวิถีชีวิตของครอบครัวและตัดสินใจให้การศึกษาในรูปแบบนี้ คงปฏิเสธได้ยากว่าการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวต่อเรื่องดังกล่าว ไม่เพียงเท่านั้น แม้จะไม่ได้ให้การศึกษาในรูปแบบนี้ แต่การสื่อสารก็ยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเลี้ยงดู ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เติบโตอย่าง มีคุณภาพ คอร์สนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาสื่อสาร ทักษะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทราบ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการให้การศึกษาและเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง

เริ่มเรียน: สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

4.ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

แนวโน้มของการศึกษายุคปัจจุบัน ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เหมาะสมตามแบบฉบับของผู้เรียนแต่ละคนนั้น ก่อให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ใหญ่ ซึ่งเติบโตมาในระบบการศึกษา ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปว่า จะมีส่วนร่วมสร้างเสริมกระบวนการคิด ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างไร แม้การส่งเสริมศักยภาพในการคิดของเด็กจะไม่มีสูตรตายตัว แต่คอร์สนี้จะฉายภาพความสำคัญและรูปแบบ 

ต่าง ๆ ของกระบวนการคิด อีกทั้งยังแนะนำบทบาทที่ผู้ใหญ่ควรมี (โดยเฉพาะในฐานะครูหรือผู้ปกครอง) ตลอดจนลักษณะกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการเลี้ยงดูหรือการเรียนการสอน ที่ผู้ใหญ่ทุกท่านตั้งใจมอบให้แก่เด็ก ๆ

เริ่มเรียน: ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

5.ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

ส่วนประกอบสำคัญเบื้องหลังหัวใจของคอร์ส เรียนออนไลน์ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากความสุข ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราไม่อาจมีความสุขได้ตลอดเวลา แม้ใจของทุกคนจะต้องการเช่นนั้น อย่างไรก็ตามความสุขได้รับการนิยามไว้โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ท่านหนึ่งว่า “ความสุขนั้นเกิดจากการกำหนดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา ของสภาวะจิตใจข้างใน ของมนุษย์” เช่นนี้แล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยาก จากการกำหนดสภาวะอารมณ์ภายในตัวเรา คอร์สนี้จะเริ่มต้นจากการนิยามความสุข และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้เรียนทุกคนค้นพบความสุขได้มากขึ้นระหว่างทาง

เริ่มเรียน: ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

คอร์สทั้งห้านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอร์ส เรียนออนไลน์ เกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่และการพัฒนาเด็ก ซึ่งจัดทำโดย Starfish Labz ทางทีมงานมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ปกครองได้นำความรู้จากคอร์สเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ในความดูแลพวกเขา เหล่านั้นจะต้องเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีและมีความสุขแน่นอน

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1345 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2264 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59
Starfish Academy

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต

Starfish Academy
96 views • 1 ปีที่แล้ว
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
63 views • 23 วันที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
90 views • 4 เดือนที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก