5 คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ สร้างชีวิต เสริมทักษะ พูนความสุขให้ลูกอย่างถูกวิธี

Starfish Academy
Starfish Academy 978 views • 1 ปีที่แล้ว
5 คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ สร้างชีวิต เสริมทักษะ พูนความสุขให้ลูกอย่างถูกวิธี

เมื่อทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่กิจวัตรต่าง ๆ ของมนุษย์ยังคงต้องดำเนินต่อไปนั้น วิถีชีวิตแบบเดิมของทุกคน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากบทบาท ที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการศึกษา นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดด้านหนึ่ง เพราะในอดีตเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ หลายคนมักจะนึกถึงการอ่านเขียนและการสอบ ที่จัดขึ้น ภายในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่ในโลกยุคโควิดนี้ เทคโนโลยีการศึกษาได้เข้ามาปฏิรูปพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ให้มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้เรียนสามารถ เรียนออนไลน์ ด้วยตนเองที่ใดและเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก ส่งผลให้หลายครั้ง คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็อาจเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ด้วยคอร์ส เรียนออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการเรียนของบุตรหลาน และในระหว่างที่ผู้ใหญ่ใช้เวลาใกล้ชิดเด็ก ๆ มากขึ้นนี้ ความสงสัยอาจเริ่มก่อตัวขึ้นว่า เราจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้พวกเขาเติบโตอย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้าง Starfish Labz ขอเป็นผู้ช่วยตอบคำถามนี้กับผู้ปกครองทุกคนด้วยการนำเสนอ 5 คอร์ส เรียนออนไลน์ จาก Starfish Academy ดังนี้

1.การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง  

ความเร่งรีบอันเนื่องมาจากข้อจำกัด ด้านเวลาของผู้ใช้ชีวิตในเมืองนั้นแฝงอยู่ในกิจวัตรประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เมื่อผู้ใหญ่ต่างต้องเผื่อเวลา สำหรับการเดินทางทั้งไปและกลับจากสถานที่ทำงานในแต่ละวัน เด็ก ๆ จึงมีแนวโน้มรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น และมีโอกาสออกกำลังกายน้อยลง จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา 

คอร์สนี้จะนำเสนอข้อมูลความสำคัญของสุขภาพ สะท้อนปัญหา ตลอดจนแนะนำวิธีบำรุงสุขภาพแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว อันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของบุตรหลานและเป็นเกร็ดความรู้ ที่พวกเขานำไปแบ่งปันต่อได้

เริ่มเรียน: การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง 

2.เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0  

ต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโลกยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของยุคที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเติบโตมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลายสิ่งสามารถใช้เทคโนโลยีทำแทนได้ ความแตกต่างนี้ทำให้บทบาทของคุณพ่อคุณแม่ เปลี่ยนจากผู้วางแผนชีวิตเป็นผู้เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ให้บุตรหลาน ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การที่พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในชีวิตได้อย่างเหมาะสม คอร์สนี้จะอธิบายแนวคิด Thailand 4.0 แนวทางการ เลี้ยงดูบุตรหลานให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ตลอดจนบทบาทและเทคนิคการเลี้ยงดู 

ที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรทราบ เพื่อให้บุตรหลานที่เลี้ยงดูเติบโตอย่างมีความสุขและสอดคล้องความเป็นไปแห่งยุคสมัย

เริ่มเรียน: เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0  

3.สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

โลกยุคโควิดที่ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนเพิ่มขึ้น ทำให้การให้การศึกษาของเด็กนักเรียนในรูปแบบ Home School เป็นที่พูดถึงมากขึ้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่เห็นว่าการศึกษารูปแบบนี้เหมาะสมกับเด็ก ๆ กับวิถีชีวิตของครอบครัวและตัดสินใจให้การศึกษาในรูปแบบนี้ คงปฏิเสธได้ยากว่าการสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวต่อเรื่องดังกล่าว ไม่เพียงเท่านั้น แม้จะไม่ได้ให้การศึกษาในรูปแบบนี้ แต่การสื่อสารก็ยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเลี้ยงดู ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เติบโตอย่าง มีคุณภาพ คอร์สนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาสื่อสาร ทักษะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทราบ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการให้การศึกษาและเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง

เริ่มเรียน: สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

4.ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

แนวโน้มของการศึกษายุคปัจจุบัน ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เหมาะสมตามแบบฉบับของผู้เรียนแต่ละคนนั้น ก่อให้เกิดคำถามในหมู่ผู้ใหญ่ ซึ่งเติบโตมาในระบบการศึกษา ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปว่า จะมีส่วนร่วมสร้างเสริมกระบวนการคิด ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างไร แม้การส่งเสริมศักยภาพในการคิดของเด็กจะไม่มีสูตรตายตัว แต่คอร์สนี้จะฉายภาพความสำคัญและรูปแบบ 

ต่าง ๆ ของกระบวนการคิด อีกทั้งยังแนะนำบทบาทที่ผู้ใหญ่ควรมี (โดยเฉพาะในฐานะครูหรือผู้ปกครอง) ตลอดจนลักษณะกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการเลี้ยงดูหรือการเรียนการสอน ที่ผู้ใหญ่ทุกท่านตั้งใจมอบให้แก่เด็ก ๆ

เริ่มเรียน: ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่

5.ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

ส่วนประกอบสำคัญเบื้องหลังหัวใจของคอร์ส เรียนออนไลน์ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากความสุข ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราไม่อาจมีความสุขได้ตลอดเวลา แม้ใจของทุกคนจะต้องการเช่นนั้น อย่างไรก็ตามความสุขได้รับการนิยามไว้โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ท่านหนึ่งว่า “ความสุขนั้นเกิดจากการกำหนดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมา ของสภาวะจิตใจข้างใน ของมนุษย์” เช่นนี้แล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยาก จากการกำหนดสภาวะอารมณ์ภายในตัวเรา คอร์สนี้จะเริ่มต้นจากการนิยามความสุข และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้เรียนทุกคนค้นพบความสุขได้มากขึ้นระหว่างทาง

เริ่มเรียน: ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

คอร์สทั้งห้านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอร์ส เรียนออนไลน์ เกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่และการพัฒนาเด็ก ซึ่งจัดทำโดย Starfish Labz ทางทีมงานมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หรือผู้ปกครองได้นำความรู้จากคอร์สเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ในความดูแลพวกเขา เหล่านั้นจะต้องเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีและมีความสุขแน่นอน

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1663 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1625 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1034 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
1099 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6653 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
212 views • 1 ปีที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59
Starfish Academy

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต

Starfish Academy
171 views • 2 ปีที่แล้ว
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
579 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร