สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารถือว่าเป็นหลักสำคัญในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ เพื่อให้การสื่อสารสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ

เรียนรู้เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยการพูดแบบตัวต่อตัว หรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา ทักษะการสื่อสาร และแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

Learning Outcomes

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารให้เหมาะสม

สื่อและช่องทางการสื่อสาร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
การสื่อสารให้เหมาะสม

การสื่อสารให้เหมาะสม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสื่อสารให้เหมาะสม
สื่อและช่องทางการสื่อสาร

สื่อและช่องทางการสื่อสาร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สื่อและช่องทางการสื่อสาร