ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy 34219 views • 1 ปีที่แล้ว
ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ที่มาของ ระบบ DPA มาจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีระบบการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ดิจิทัล Digital Performance Appraisal ที่เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA ซึ่งหมายความว่า เป็นระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่ง และจัดการ ประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นการลดเอกสารหรือลดภาระความยุ่งยากของครูในการใช้เอกสารแบบเดิมเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกของครู เพราะตามวิทยฐานะแบบ ว.PA เกิดจาก ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ Performance ของครูและ ผลของการพัฒนาสมรรถนะ Competency ของผู้เรียน ที่จะทำให้เกิดผลการเรียนการสอนออกมาดีที่สุด ตรงตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้แล้ว ส่งผลกับวิทยฐานะของครู และผลของการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน ซึ่งในเรื่องของ PA มีการประเมิน 3 เรื่องคือ 

1 ประเมินในเรื่องเงินเดือน 

2.ในการคงวิทยฐานะ 

3. คือการประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะ 

แต่ในเรื่องของ DPA กระทรวงได้พยายามออกแบบสร้างและพัฒนาระบบโดยยึดตัวหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการลดภาระของครูคือคุณครูไม่ต้องออกมาจากห้องเรียน สามารถส่งประเมินเข้าไปในระบบดิจิทัลได้เลยสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF หรือสามารถส่งคลิปการจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินเข้าในระบบได้เลย ง่ายๆจบครบในที่เดียวโดยคุณครูไม่ต้องเดินทางไปส่งเอกสารเหมือนในอดีต คุณครูจะได้มีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ในโรงเรียนถ้ามีการศึกษาเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนสามารถส่งการประเมินเข้าไปในระบบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว แต่ต้องมีคุณครูที่รับผิดชอบหรือเป็นแอดมินของโรงเรียนในการรวบรวมเพื่อส่งเข้าในระบบเพื่อความสะดวกในการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการศึกษาในเรื่องระบบ DPA อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาส่งผลต่อการประเมินคุณภาพ โรงเรียนควรจะประสานงานในเขตพื้นที่ แต่ถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ได้เริ่มต้นสิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการโดยด่วนคือ โรงเรียนจะต้องมี เมลของโรงเรียนเพื่อใช้สมัครเข้ามาในระบบ ถ้า G-mail มีปัญหา อาจจะใช้ Outlook.com โดยใช้รหัสของโรงเรียนเป็นตัวนำในการเพื่อให้ได้ username และ password ของโรงเรียนในการเข้าระบบถึงจะเริ่มต้นในการใช้งานได้

เมื่อโรงเรียนได้ รหัสผ่านมาเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีการตั้งรหัสใหม่ แล้วมีการกรอกข้อมูลในการดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียน เพื่อให้ทางเขตพื้นที่อนุมัติจนส่งรหัสผ่านมาอีกครั้ง ซึ่งระบบจะเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดได้ตั้งแต่ 24.00 น. โดยโรงเรียนมีการสำรวจคุณครูว่ามีคุณสมบัติในการคงหรือการเลื่อนวิทยฐานะก็สามารถส่งเข้าในระบบในการดำเนินการต่อได้เลย แต่โรงเรียนต้องมีข้อพึงระวังว่าต้องนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะมีการส่งย้อนคืนกลับมาแก้ไขอาจจะเสียโอกาสและเกิดความล่าช้าในการประเมิน คุณครูจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและถูกต้อง  

สิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการใน 1 รอบปีงบประมาณ 

1 ตุลาคม ครูทำ PA กับผอ.และร่วมกันกำหนดขอบเขตผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง เริ่มตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการเสนอแนะการปฏิบัติงานให้ครูได้ตลอดปีงบประมาณ

31 มีนาคม ผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (ครูต้องประเมินตนเองก่อนแล้วเสนอท่านผู้อำนวยการประเมินต่อไป)

30 กันยายน คณะกรรมการประเมิน PA ผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 

1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน

2. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี

องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง

1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

เห็นได้ว่า เพื่อให้คุณครูครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีคุณภาพ ในการเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของคุณครูและคุณครูก็จะไม่มีภาวะความเครียด ส่งผลต่อการสอนของครูในห้องเรียนที่จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ผอ.อัญสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์

ผู้อำนวยการตามภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล

การบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.ศ.

คุณครูสดใส ใจตรง 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพมหานคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3561 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6616 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
7175 views • 3 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1490 views • 3 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
861 views • 2 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ