ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy 533 views • 26 วันที่แล้ว
ไขข้อสงสัยการใช้งานระบบ DPA กลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ที่มาของ ระบบ DPA มาจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีระบบการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ดิจิทัล Digital Performance Appraisal ที่เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA ซึ่งหมายความว่า เป็นระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่ง และจัดการ ประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นการลดเอกสารหรือลดภาระความยุ่งยากของครูในการใช้เอกสารแบบเดิมเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกของครู เพราะตามวิทยฐานะแบบ ว.PA เกิดจาก ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ Performance ของครูและ ผลของการพัฒนาสมรรถนะ Competency ของผู้เรียน ที่จะทำให้เกิดผลการเรียนการสอนออกมาดีที่สุด ตรงตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้แล้ว ส่งผลกับวิทยฐานะของครู และผลของการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน ซึ่งในเรื่องของ PA มีการประเมิน 3 เรื่องคือ 

1 ประเมินในเรื่องเงินเดือน 

2.ในการคงวิทยฐานะ 

3. คือการประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะ 

แต่ในเรื่องของ DPA กระทรวงได้พยายามออกแบบสร้างและพัฒนาระบบโดยยึดตัวหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการลดภาระของครูคือคุณครูไม่ต้องออกมาจากห้องเรียน สามารถส่งประเมินเข้าไปในระบบดิจิทัลได้เลยสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF หรือสามารถส่งคลิปการจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินเข้าในระบบได้เลย ง่ายๆจบครบในที่เดียวโดยคุณครูไม่ต้องเดินทางไปส่งเอกสารเหมือนในอดีต คุณครูจะได้มีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ในโรงเรียนถ้ามีการศึกษาเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนสามารถส่งการประเมินเข้าไปในระบบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว แต่ต้องมีคุณครูที่รับผิดชอบหรือเป็นแอดมินของโรงเรียนในการรวบรวมเพื่อส่งเข้าในระบบเพื่อความสะดวกในการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในการศึกษาในเรื่องระบบ DPA อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาส่งผลต่อการประเมินคุณภาพ โรงเรียนควรจะประสานงานในเขตพื้นที่ แต่ถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ได้เริ่มต้นสิ่งที่จะต้องรีบดำเนินการโดยด่วนคือ โรงเรียนจะต้องมี เมลของโรงเรียนเพื่อใช้สมัครเข้ามาในระบบ ถ้า G-mail มีปัญหา อาจจะใช้ Outlook.com โดยใช้รหัสของโรงเรียนเป็นตัวนำในการเพื่อให้ได้ username และ password ของโรงเรียนในการเข้าระบบถึงจะเริ่มต้นในการใช้งานได้

เมื่อโรงเรียนได้ รหัสผ่านมาเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีการตั้งรหัสใหม่ แล้วมีการกรอกข้อมูลในการดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียน เพื่อให้ทางเขตพื้นที่อนุมัติจนส่งรหัสผ่านมาอีกครั้ง ซึ่งระบบจะเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดได้ตั้งแต่ 24.00 น. โดยโรงเรียนมีการสำรวจคุณครูว่ามีคุณสมบัติในการคงหรือการเลื่อนวิทยฐานะก็สามารถส่งเข้าในระบบในการดำเนินการต่อได้เลย แต่โรงเรียนต้องมีข้อพึงระวังว่าต้องนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะมีการส่งย้อนคืนกลับมาแก้ไขอาจจะเสียโอกาสและเกิดความล่าช้าในการประเมิน คุณครูจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและถูกต้อง  

สิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการใน 1 รอบปีงบประมาณ 

1 ตุลาคม ครูทำ PA กับผอ.และร่วมกันกำหนดขอบเขตผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง เริ่มตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการเสนอแนะการปฏิบัติงานให้ครูได้ตลอดปีงบประมาณ

31 มีนาคม ผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (ครูต้องประเมินตนเองก่อนแล้วเสนอท่านผู้อำนวยการประเมินต่อไป)

30 กันยายน คณะกรรมการประเมิน PA ผู้อำนวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 

1. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน

2. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง PA และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี

องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง

1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

เห็นได้ว่า เพื่อให้คุณครูครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีคุณภาพ ในการเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของคุณครูและคุณครูก็จะไม่มีภาวะความเครียด ส่งผลต่อการสอนของครูในห้องเรียนที่จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ผอ.อัญสุชา พงศ์พัฒนพาณิชย์

ผู้อำนวยการตามภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล

การบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.ศ.

คุณครูสดใส ใจตรง 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพมหานคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3921 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5628 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2685 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2201 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
1673 views • 1 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
930 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
314 views • 1 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ