Active Learning กับ วิชาสัมคมศึกษา

ครูแนท น.ส.ธนัญญา ต่อชีพ จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พูดถึงการเรียนการสอนแบบ Active Leaning กับ วิชาสัมคมศึกษา และการศึกษาไทยในยุค 4.0

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เป็นการเขียนแผนที่ยึดอริยสัจเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบกิจ ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ Active learning
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
262 ผู้เรียน

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอน ...

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอน
สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning
นายวสุพงษ์ อิวาง
นายวสุพงษ์ อิวาง

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1773 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตัวแทนรุ่นที่ 1 ในการแบ่งปันประสบการณ์ผอ.วราลักษณ์ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวายโรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่ ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บริบทโรงเรียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่ช ...

312 views 08.12.21
การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand และจากการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จึงได้มีการสรุปนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ดังนี้1. เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบ ...

247 views 21.12.21
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นักเรียนเสี่ยงหลุดออกระบบการศึกษาจากการ “ปิดโรงเรียน” เลี่ยงไม่ได้เมื่อการศึกษาไทยต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้องเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนำมาปรับใ ...

600 views 15.11.21
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”