Children's Story : "โฮมสคูล" ระบบการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครอง หรือกลุ่มครอบครัวที่ต้องการจัดการรูปแบบการเรียนให้กับลูกด้วยตัวเอง เพื่อตอบโจทย์ถึงความต้องการของเด็ก ส่งผลให้เด็กสามารถที่จะค้นพบความต้องการหรือศักยภาพของตนเอง