ห้องเรียนภาษาไทยกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การทำความรู้จักเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ/ความสามารถ/ศักยภาพของผู้เรียน โดยคุณครูจะได้พัฒนาความสามารถและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ในห้องเรียนนี้มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน ที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อีกทั้งการพัฒนานักเรียนด้านบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้เรื่อง รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ ในห้องเรียนนี้ คือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ในปัจจุบันหลายโรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มนี้ปนอยู่ในชั้นเรียนส่งผลให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนไม่ทั่วถึง เนื่องจากจำเป็นต้องให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ได้มากกว่า ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจนักเรียน หากคุณครูเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียน จะสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

นิยามและประเภทของการบกพร่องทางสติปัญญา

การประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล

สอนภาษาไทยเด็กอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น

สอนภาษาไทยอย่างไรให้นักเรียนกล้าแสดงออก และภูมิใจในตนเอง

Tags

ผู้เขียน

จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา, เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผลงานทางวิชาการ หนังสือนิทานกลอนชาดก เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน, รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS, ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ

รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ
ประเมินเด็กพิเศษ รูปแบบพิเศษ

ประเมินเด็กพิเศษ รูปแบบพิเศษ

สอนภาษาไทย เด็กพิเศษ

สอนภาษาไทย เด็กพิเศษ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สอนภาษาไทย เด็กพิเศษ
สอนให้เด็กกล้าแสดงออก

สอนให้เด็กกล้าแสดงออก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สอนให้เด็กกล้าแสดงออก