ห้องเรียนภาษาไทยกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ห้องเรียนภาษาไทยกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การทำความรู้จักเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ/ความสามารถ/ศักยภาพของผู้เรียน โดยคุณครูจะได้พัฒนาความสามารถและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ในห้องเรียนนี้มีบทเรียนทั้งหมด 4 บทเรียน ที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อีกทั้งการพัฒนานักเรียนด้านบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดคอร์ส

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ ในห้องเรียนนี้ คือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ในปัจจุบันหลายโรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มนี้ปนอยู่ในชั้นเรียนส่งผลให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนไม่ทั่วถึง เนื่องจากจำเป็นต้องให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ได้มากกว่า ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจนักเรียน หากคุณครูเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียน จะสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

นิยามและประเภทของการบกพร่องทางสติปัญญา

การประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล

สอนภาษาไทยเด็กอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น

สอนภาษาไทยอย่างไรให้นักเรียนกล้าแสดงออก และภูมิใจในตนเอง

ผู้เขียน

จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์

ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา, เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผลงานทางวิชาการ หนังสือนิทานกลอนชาดก เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน, รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS, ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ

4 บทเรียน

รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ

รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเมินเด็กพิเศษ รูปแบบพิเศษ

ประเมินเด็กพิเศษ รูปแบบพิเศษ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนภาษาไทย เด็กพิเศษ

สอนภาษาไทย เด็กพิเศษ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนให้เด็กกล้าแสดงออก

สอนให้เด็กกล้าแสดงออก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง รู้จักฉัน รู้จักเธอ คนพิเศษ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1116 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ