Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไรหาคำตอบไปด้วยกันของนิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 22 ชั่วโมง
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ Play + Learn = Plearn เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิชที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัตินั้น และมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด Play + Learn = Plearn สามารถใช้ประยุกต์กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่นในพื้นที่จริงหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นตามบริบทที่นักเรียนคุ้นเคย การเล่นของเด็กไทย หรือการได้สัมผัสกับของเล่นที่แฝงไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้รับ

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 22 ชั่วโมง
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

Workshop ที่ผ่านมา

สวัสดี “คุณความเครียด”

สวัสดี “คุณความเครียด”

November 27th, 2021
13:30 - 15:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สวัสดี “คุณความเครียด”
Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
4.8

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณค่าในตัวลูก ให้รู้จัก “รักและเคารพสิทธิในตนเอง”

ปลูกฝังคุณค่าในตัวลูก ให้รู้จัก “รักและเคารพสิทธิในตนเอง”

November 25th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ปลูกฝังคุณค่าในตัวลูก ให้รู้จัก “รักและเคารพสิทธิในตนเอง”
Adobe Spark เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัล
4.8

Adobe Spark เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัล

November 20th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Adobe Spark เครื่องมือในการสร้างสื่อดิจิทัล
เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
4.8

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

November 13th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish_academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่าย ๆ

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่าย ๆ

November 12th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish_academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ไอเดียกิจกรรมสร้างสุขที่บ้าน ทำได้ง่าย ๆ