การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไร หาคำตอบไปด้วยกันของ นิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 30.09.2023

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 30.09.2023

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 30.09.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 30.09.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 30.09.2023

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 30.09.2023

ได้แนวคิดการทำงานให้สำเร็จ

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 30.09.2023

รำไพ
รำไพ
Written by: 30.09.2023

ขอบคุณความรู้ดีๆที่มีให้

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 30.09.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 30.09.2023

สุชาญสิทธิ์
สุชาญสิทธิ์
Written by: 30.09.2023

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์
Written by: 30.09.2023

ดีมาก

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 30.09.2023

ได้รับทราบเรื่องใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 30.09.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 30.09.2023

เยี่ยมค่ะ

กฤชษา
กฤชษา
Written by: 30.09.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 30.09.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 30.09.2023

อุไรวรรณ
อุไรวรรณ
Written by: 30.09.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 30.09.2023

มีสาระ และ นำไปปรับใช้ได้ค่ะ