เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้ หนู ๆ ชอบ

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้ หนู ๆ ชอบ

ผ่านไปแล้ว
October 12th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การเรียนรู้ของผู้เรียนจากแบบเดิม ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นั้น เราสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาจัดสรร และปรับประยุกต์เข้ากับบทเพลงพื้นบ้านที่มีความสนุกสนาน แล้วนำไปถ่านทอดกับผู้เรียน ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการหรือวิธีการสอนรูปแบบใด หากผู้เรียนเกิดความสุขและสนุกสนานกับการเรียนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้นหรือเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้จึงจะสามารถเรียกได้ว่า “เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง” คือผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีความสุขนั่นเอง 

ครูผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับปัจจุบันและเข้าถึงนักเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้เพลงพื้นบ้านหรือเพลงอื่น ๆ หากผู้เรียนมีความสนใจแล้วนั้นย่อมทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แต่ควรอยู่ในความพอดี ซึ่งการเรียนรู้ยังคงอาศัยปัญญาที่ต้องผ่านกระบวนการคิด แน่นอนว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้สมาธิ หากเราสนุกสนานจนเกินไปผู้เรียนอาจจะได้เพียงความสนุกสนานเท่านั้นจึงจำเป็นต้องทำกิจกรรมอย่างเหมาะสมและสามารถสรุปความรู้จากกิจกรรมนั้นได้เสมอ

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 12.10.2023

San Junior
San Junior
Written by: 12.10.2023

สุวารินทร์
สุวารินทร์
Written by: 12.10.2023

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 12.10.2023

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 12.10.2023

ได้ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 12.10.2023

ทำให้เข้าใจเพลงพื้นบ้าน และสามารถนำไปปรับใช้สอนนักเรียนได้

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 12.10.2023

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 12.10.2023

การนำเพลงพื้นบ้านไปประยุกต์ใช้ในการสอน

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 12.10.2023

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 12.10.2023

Supaporn
Supaporn
Written by: 12.10.2023

ได้เพิ่มเติมความรู้ใใหม่ๆ

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 12.10.2023

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 12.10.2023

ได้ครับประสบการณ์ในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

สวาท
สวาท
Written by: 12.10.2023

การนำเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถทำได้ทุกๆ วิชา ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านเพลงและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 12.10.2023

พัฒนางาน

สุชาญสิทธิ์
สุชาญสิทธิ์
Written by: 12.10.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 12.10.2023

นำไปใช้กับนักเรียนได้

b.b
b.b
Written by: 12.10.2023

ณัฐณิชาช์
ณัฐณิชาช์
Written by: 12.10.2023

สามารถนำสิ่งรอบตัวเรามาจัดการเรียนการสอน

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 12.10.2023