สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

สร้างเกมง่าย ๆ ด้วย Wordwall

ผ่านไปแล้ว
November 26th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
สร้างเกมการเรียนรู้แสนสนุกง่าย ๆ ด้วย Wordwall สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี มีเกมส์ให้เลือกหลายรูปแบบ เกมส์จับคู่ เกมส์เรียงลำดับ เกมส์ล้อสุ่ม เป็นต้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 26.11.2022

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 26.11.2022

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 26.11.2022

นันทวรรณ
นันทวรรณ
Written by: 26.11.2022

นาง เทวา
นาง เทวา
Written by: 26.11.2022

ขอบคุณท่านวิทยากรที่นำความรู้มาถ่ายทอดจะได้นำไปปรับใช้ในชั้นเรียนต่อไป

ธิดา
ธิดา
Written by: 26.11.2022

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 26.11.2022

นางนงนุช
นางนงนุช
Written by: 26.11.2022

นางณฤดี
นางณฤดี
Written by: 26.11.2022

เทคนิคการสร้างเกมเพื่อสร้างความสนใจให้ผู้เรียนได้สนุกในการเรียน

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 26.11.2022

พรสุดา
พรสุดา
Written by: 26.11.2022

ว่าที่ร้อยตรีวชิระ
ว่าที่ร้อยตรีวชิระ
Written by: 26.11.2022

การใช้งานเครื่องมือ Wordwall

น.ส.วารุณี
น.ส.วารุณี
Written by: 26.11.2022

อัมพร
อัมพร
Written by: 26.11.2022

ได้รับความรู้จากการประยุกต์เนื้อหาบทเรียนมาสร้างเป็นเกมได้

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 26.11.2022

น.ส.ปอรวีร์
น.ส.ปอรวีร์
Written by: 26.11.2022

สนุกสนานกับกิจกรรมที่วิทยากรสอน

มะลิ
มะลิ
Written by: 26.11.2022

นางสาวฉันทวรรณ
นางสาวฉันทวรรณ
Written by: 26.11.2022

นางสาวสุมาลี
นางสาวสุมาลี
Written by: 26.11.2022

นางสาวณัฐกานต์
นางสาวณัฐกานต์
Written by: 26.11.2022