เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

Starfish Talk ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย”

จากการใช้ ว9 หรือ วPA เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าทายในการปฏิบัติงานของครู หากมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การใช้ปัญหาที่พบเป็นประเด็นท้าทายและนำมาเขียนในภาระงานนำไปสู่การเชื่อมโยงแผนการสอนและสื่อการสอนที่ครูได้ดำเนินการอยู่แล้วในกิจวัตรประจำวัน ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนแบบพหุศาสนา โดยมีนวัตกรรมหลัก 3 ตัว คือ คือ 

1) การ PLC ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

2) PBL การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3) นวัตกรรม “จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน” 

และในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ การเขียนประเด็นท้าทายฉบับครูปฐมวัยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กจากปัญหาในห้องเรียน และตรงกับระดับปฏิบัติการที่คาดหวังของตน ซึ่งในการเขียนจะต้องเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

กรณีมีการเรียนร่วมกับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ครูอาจจะต้องเขียนประเด็นท้าทาย ให้ครอบคลุมและพัฒนาเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้ การเขียนประเด็นท้าทายจะต้องเชื่อมโยงกับภาระงานของครูทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยเป็นการเขียนตามบริบทจริงในห้องเรียน รวมไปถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับภาระงาน 15 ตัวชี้วัด ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นการลดภาระงานและเน้นผลลัพธ์ที่ตัวเด็กมากขึ้น ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างการเขียน วPA ของครูในระดับปรับประยุกต์ สำหรับข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สามารถนำนวัตกรรม หรือ Best Practice ที่โรงเรียนมีอยู่นำมาใช้เป็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นท้าทายได้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลจะเชื่อมโยงกับภาระงานทั้ง 3 ด้าน ผ่านการ PLC วิเคราะห์หลักสูตรใช้แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย PBL ในการจัดการเรียนรู้ ใช้ทักษะ กิจกรรมบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์ มีการใช้สื่อ การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ การใช้จิตวิทยาเชิงบวก ใช้จุดเน้น/นโยบายจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัย 

ดำเนินการสอนและประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็ก ใช้กระบวนการ PLC ในโรงเรียนร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

สำหรับการถ่ายคลิปการสอน มุมที่ดีที่สุด คือ มุมที่เก็บภาพรวมได้ทั้งตัวครู นักเรียน และสามารถเชื่อมโยงแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบ 8 ตัวชี้วัดการสอนที่ทรงพลัง โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการเดิมกับการเรียนรู้ใหม่ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง ซึ่งเป็น 8 การสอนที่ทรงพลังที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กได้

เห็นได้ว่า การเขียน วPA เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตน ประเด็นท้าทายของครูแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ถ้าหากครูเข้าถึงบริบทของตนเอง เรียนรู้จากนักเรียน ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเพิ่มเติมได้ที่ fb.watch/epN2RE0YaC/

ครูทิพวัลย์ สังข์โชติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 จ.สุราษฎร์ธานี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2505 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6282 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6615 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
858 views • 2 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
57 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
588 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก