เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy 450 views • 1 เดือนที่แล้ว
เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

Starfish Talk ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย”

จากการใช้ ว9 หรือ วPA เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าทายในการปฏิบัติงานของครู หากมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การใช้ปัญหาที่พบเป็นประเด็นท้าทายและนำมาเขียนในภาระงานนำไปสู่การเชื่อมโยงแผนการสอนและสื่อการสอนที่ครูได้ดำเนินการอยู่แล้วในกิจวัตรประจำวัน ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 จ.สุราษฎร์ธานี เปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนแบบพหุศาสนา โดยมีนวัตกรรมหลัก 3 ตัว คือ คือ 

1) การ PLC ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

2) PBL การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3) นวัตกรรม “จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน” 

และในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ การเขียนประเด็นท้าทายฉบับครูปฐมวัยที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กจากปัญหาในห้องเรียน และตรงกับระดับปฏิบัติการที่คาดหวังของตน ซึ่งในการเขียนจะต้องเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

กรณีมีการเรียนร่วมกับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ครูอาจจะต้องเขียนประเด็นท้าทาย ให้ครอบคลุมและพัฒนาเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้ การเขียนประเด็นท้าทายจะต้องเชื่อมโยงกับภาระงานของครูทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยเป็นการเขียนตามบริบทจริงในห้องเรียน รวมไปถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับภาระงาน 15 ตัวชี้วัด ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเป็นการลดภาระงานและเน้นผลลัพธ์ที่ตัวเด็กมากขึ้น ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างการเขียน วPA ของครูในระดับปรับประยุกต์ สำหรับข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สามารถนำนวัตกรรม หรือ Best Practice ที่โรงเรียนมีอยู่นำมาใช้เป็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นท้าทายได้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลจะเชื่อมโยงกับภาระงานทั้ง 3 ด้าน ผ่านการ PLC วิเคราะห์หลักสูตรใช้แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย PBL ในการจัดการเรียนรู้ ใช้ทักษะ กิจกรรมบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์ มีการใช้สื่อ การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ การใช้จิตวิทยาเชิงบวก ใช้จุดเน้น/นโยบายจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัย 

ดำเนินการสอนและประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็ก ใช้กระบวนการ PLC ในโรงเรียนร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

สำหรับการถ่ายคลิปการสอน มุมที่ดีที่สุด คือ มุมที่เก็บภาพรวมได้ทั้งตัวครู นักเรียน และสามารถเชื่อมโยงแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบ 8 ตัวชี้วัดการสอนที่ทรงพลัง โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการเดิมกับการเรียนรู้ใหม่ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง ซึ่งเป็น 8 การสอนที่ทรงพลังที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กได้

เห็นได้ว่า การเขียน วPA เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตน ประเด็นท้าทายของครูแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ถ้าหากครูเข้าถึงบริบทของตนเอง เรียนรู้จากนักเรียน ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเพิ่มเติมได้ที่ fb.watch/epN2RE0YaC/

ครูทิพวัลย์ สังข์โชติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 จ.สุราษฎร์ธานี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1051 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1077 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
2576 ผู้เรียน
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy

Related Videos

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
533 views • 9 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
285 views • 11 เดือนที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
112 views • 6 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม