PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

Starfish Academy
Starfish Academy 1020 views • 1 ปีที่แล้ว
PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 

รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน”

การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เป็นนวัตกรรมการศึกษาในการสร้างสภาวะ สังคม โรงเรียนปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสังคมที่ดี ถือว่าเป็นสุขภาวะพื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาวะพื้นฐาน หมายถึง การที่คนเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นสุขภาวะขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและมีความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางกาย ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาวะทางจิต การมีจิตใจที่เป็นสุข สุขภาวะทางปัญญา การมีความรอบรู้เท่าทัน สุขภาวะทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงสุขภาวะขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และลดภาวะถดถอยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุด ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสุขภาวะพื้นฐานที่ดี 

ดังนั้น สุขภาวะขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้เรียนและโรงเรียน ถ้านักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ย่อมนำไปสู่การพัฒนาที่ดีในด้านการเรียนและสามารถต่อยอดในการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสุข สนุก และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ภาพรวมของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนทำให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย การจัดห้องเรียน สนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก การเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปี การให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้านการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการใช้กระบวนการและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การใช้กระบวนการ PBL กระบวนการ STEAM Design Process ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น การสร้างห้องเรียนธรรมชาติ Makerspace เป็นต้น และจากการดำเนินการ ทำให้พบปัญหาและข้อจำกัดในการนำนวัตกรรมไปใช้ ทั้งที่เกิดจากตัวกิจกรรมที่เด็กต้องใช้ทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ และปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม PLC คณะครูประจำทุกเดือน การประชุมสภานักเรียน เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหากิจกรรมในห้องเรียน การใช้ชุดการเรียนรู้ (Learning Box) พร้อมกับการบูรณาการการเรียนการสอน โดย 1 กล่องสามารถเรียนรู้ได้ครบทุกรายวิชา และการนำกระบวน PBL หรือ Active Learning เข้าสู่แผนการเรียนรู้ของวิชาหลัก ทั้งนี้ จากการใช้นวัตกรรมพบว่า ด้านสถานศึกษาเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ

โดยโรงเรียนได้อาศัยความร่วมมือจากชุมชน และจากการนำปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน ที่เด็กหันมาให้ความสนใจสิ่งที่มีในชุมชนมากขึ้น ด้านครู สามารถบูรณาการการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาร่วมกัน และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ ด้านนักเรียน มีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ มีความเป็นพลเมือง มีสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรม จริยธรรม 

สำหรับแนวทางการต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน โรงเรียนได้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาที่พบ โดยการสร้างกระบวนการทำงานของครูที่ส่งผลลัพธ์กับนักเรียนในด้านการเรียนรู้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม รวมไปถึงความปลอดภัยในโรงเรียน จะเห็นได้ว่า สุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียนล้วนมีความสำคัญต่อผู้เรียนและโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับฟังแนวทางการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/StarfishAcademy2019/videos/1085433348755715/

ผอ.เกษม ใจกะเสน โรงเรียนบ้านหนองเงือก

ครูกฤตเมธ อุ่นโพธิ

ผอ.เจริญ ฉันทะธรรม โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ครูสิริญา ชุ่มเย็น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2475 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2494 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6207 ผู้เรียน

Related Videos

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1288 views • 1 เดือนที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
243 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1186 views • 1 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
517 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)