เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy 877 views • 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของนักเรียน แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเป็นตัวแปรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาอย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ จะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

จากรายงานวิจัยประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่เทอมใหม่การจัดการเรียนการสอนอาจจะเป็นรูปแบบการสอนในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กเกิดความวิตกกังวลภายใต้สถานการณ์การเรียนออนไลน์ ประกอบกับความไม่ชัดเจนในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ฉะนั้น ในอนาคตอาจจะเป็นการจัดรูปแบบการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชีวิตที่เปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่า เด็กมีความวิตกกังวลจากการเรียนออนไลน์ เนื่องจากรู้สึกว่าเมื่อเรียนออนไลน์แล้ว เขาจะต้องทำความเข้าใจในทันที เนื่องจากไม่กล้าถามซ้ำและการสอนที่เร็วเกินไป ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาสิ่งที่กระทบสุขภาพกายและจิตของนักเรียน พบว่า นักเรียนเริ่มรู้สึกเบื่อหลังจากเรียนออนไลน์ใน 2 อาทิตย์ เนื่องจากการขาดการมีปฏิสัมพันธ์ การถูกกำหนดขอบเขตการพบปะพูดคุยทางกาย และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ดังนั้น สิ่งที่ครูทำได้ คือ การเตรียมความพร้อม เปิดรับ เปิดใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

อย่างไรก็ตาม ได้มีผลการวิจัยสิ่งที่นักเรียนยอมรับการปรับตัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนทั้งรูปแบบ Face–to-Fact ออนไลน์ และ Hybrid ของนักเรียนจากประเทศฟินแลนด์ พบว่า 

1) นักเรียนมีวินัยในตนเอง (Self-regulation) หรือความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของตนเองที่จะบรรลุผลในกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

2) นักเรียนต้องมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  

3) การมอบประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ โดยการกำหนดแนวทางในการสอนที่เชื่อมโยงทั้งประเด็นสำคัญ วัตถุประสงค์และการวัดผลอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ 

ดังนั้น ครูจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม ประกอบด้วย 

1) ด้านพฤติกรรม เมื่อเกิดสภาวะการสอนที่เปลี่ยนแปลง สิ่งแรกคือ ครูต้องใจเย็น และพูดเพราะขึ้น การให้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงครู และความใส่ใจในการตอบคำถาม

2) ด้านบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ที่ดูดี การสอนที่สนุกและมีพลัง 

3) การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เช่น การออกแบบห้องเรียน การใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย สิ่งที่สำคัญคือ การนำไฟล์ เอกสาร หรือสื่อการสอนให้เด็กศึกษาล่วงหน้า 

4) ด้านกลยุทธ์ในการสอน โดยจะทำการสอนซ้ำกัน 3 ครั้ง ทั้งนี้ จะต้องมีการออกแบบการสอนที่ดี เช่น การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิดีโอคลิป การยกตัวอย่าง ซึ่งในคลิปจะไม่มีการยกตัวอย่าง แต่จะมีเนื้อหาที่เน้นการเรียนในห้องเรียน (face-to-face) เน้นการสรุป การใช้คำถาม โดยการสอนจะแตกต่างจากในคลิป การสอบ (Quiz) ที่เน้นวัดความเข้าใจไม่ใช่การวัดเหมือนการสอบ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน

สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม สิ่งที่ครูช่วยได้คือ ความรู้สึกของเด็กให้คลายความวิตกกังวลเมื่อเรียนกับครู การให้การสนับสนุน เพื่อให้เด็กลดความวิตกกังวลลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมของครู โดยการเปิดใจให้กว้าง ด้านบุคลิกภาพ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการสร้างกลยุทธ์ในการสอน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Starfish Academy , Starfish Labz และ ครูคลับ (Kru Club) by Starfish Academy หรือ www.starfishlabz.com

ผศ.กุลสิรี โค้งสุวรรณ์ 

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6513 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
328 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5723 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
475 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]