นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy 2435 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครูและการพัฒนาผู้เรียนจากนวัตกรรม Starfish Labz และ Starfish Class ที่มีฟังก์ชั่น รวมถึงฟีเจอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการเก็บผลงานทั้งของครู นักเรียน ในการประเมินสมรรถนะหรือความสามารถของเด็ก เพื่อช่วยครูในการพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

  1. จากการทำงานที่เข้าสู่ยุค VUCA World ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในยุค New Normal Education มี 4 เทรนด์ ดังนี้
  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งการนำเสนอ ใบงาน ใบความรู้ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชั่นประกอบการทำกิจกรรม 
  3. การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา กิจกรรมที่คำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของนักเรียน หรือการนำชุมชนมาเป็นฐานในการเรียนรู้มากขึ้น
  4. การเรียนรู้ตามความต้องการแบบเฉพาะด้าน โดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  5. การประเมินแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นการบูรณาการที่มุ่งพัฒนาความสามารถ/สมรรถนะของผู้เรียน โดยการรวมตัวชี้วัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้หลากหลาย ตลอดจนสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนได้มากขึ้น

เห็นได้ว่า ทั้ง 4 เทรนด์ ทำให้โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสู่การเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ครูอาจจะต้องมีการปรับ หรือพัฒนาทักษะของตนเองมากขึ้น เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านเทคโนโลยี

ด้านองค์ความรู้ และสมรรถนะที่ครูไทยยุคใหม่ควรได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ทักษะ คือ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitating) การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) การพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalise Learning) การสร้างและเผยแพร่ความรู้ (Authoring and Publishing) และการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Innovation skill) ซึ่งทั้ง 5 ทักษะ สามารถเรียนรู้ได้จากนวัตกรรมของสตาร์ฟิช เพื่อการพัฒนาครูในยุค New Normal ได้แก่

Starfish Labz เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครู ประกอบด้วย คอร์สความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน กิจกรรม Workshop วิดีโอ บทความ และเครือข่ายความรู้ ซึ่งจากแหล่งเรียนรู้ใน Starfish Labz ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ และจากผลงานที่เกิดขึ้นรวมถึงใบประกาศนียบัตรที่ครูได้เรียนรู้แล้วนั้น สามารถสร้างเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และดาวน์โหลดในรูปแบบเอกสาร PDF หรือสามารถเลือกที่จะไม่แชร์หรือแชร์แฟ้มสะสมผลงานด้วยลิงก์ หรือการใช้รหัสผ่านในการเข้าดูได้อีกด้วย

Starfish Class เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูจัดการชั้นเรียนในการพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียนใหม่ การเข้าร่วมห้องเรียน และร่วมเป็นผู้ประเมิน ในการบันทึกผลงานผู้เรียน บันทึกทักษะ คุณลักษณะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้ อีกทั้งยังสามารถรายงานผลทั้งในภาพรวมและรายบุคคลในด้านทักษะ สมรรถนะที่โดดเด่น จุดที่ควรพัฒนา พฤติกรรมบ่งชี้ที่โดดเด่น และสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF และ Excel ได้ นอกเหนือจากการที่ครูเป็นผู้ประเมินหรือเพื่อนครูเป็นผู้เข้าร่วมประเมินแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังสามารถประเมินนักเรียนได้อีกด้วย ในกรณีนักเรียนสามารถที่จะประเมินตนเองได้และผู้ปกครองจะสามารถประเมินเฉพาะบุตรหลานของตนเองได้เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมของสตาร์ฟิช ทั้ง Starfish Labz และ Starfish Class เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียน และวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการประเมิน พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครูและผู้เรียนได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานได้ฟรีที่ www.starfishlabz.com หรือ www.starfishclass.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2483 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1022 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
413 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version