นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy 252 views • 8 วันที่แล้ว
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครูและการพัฒนาผู้เรียนจากนวัตกรรม Starfish Labz และ Starfish Class ที่มีฟังก์ชั่น รวมถึงฟีเจอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการเก็บผลงานทั้งของครู นักเรียน ในการประเมินสมรรถนะหรือความสามารถของเด็ก เพื่อช่วยครูในการพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

  1. จากการทำงานที่เข้าสู่ยุค VUCA World ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในยุค New Normal Education มี 4 เทรนด์ ดังนี้
  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งการนำเสนอ ใบงาน ใบความรู้ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชั่นประกอบการทำกิจกรรม 
  3. การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา กิจกรรมที่คำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมของนักเรียน หรือการนำชุมชนมาเป็นฐานในการเรียนรู้มากขึ้น
  4. การเรียนรู้ตามความต้องการแบบเฉพาะด้าน โดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  5. การประเมินแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นการบูรณาการที่มุ่งพัฒนาความสามารถ/สมรรถนะของผู้เรียน โดยการรวมตัวชี้วัดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้หลากหลาย ตลอดจนสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนได้มากขึ้น

เห็นได้ว่า ทั้ง 4 เทรนด์ ทำให้โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสู่การเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ครูอาจจะต้องมีการปรับ หรือพัฒนาทักษะของตนเองมากขึ้น เรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านเทคโนโลยี

ด้านองค์ความรู้ และสมรรถนะที่ครูไทยยุคใหม่ควรได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ทักษะ คือ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitating) การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) การพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalise Learning) การสร้างและเผยแพร่ความรู้ (Authoring and Publishing) และการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Innovation skill) ซึ่งทั้ง 5 ทักษะ สามารถเรียนรู้ได้จากนวัตกรรมของสตาร์ฟิช เพื่อการพัฒนาครูในยุค New Normal ได้แก่

Starfish Labz เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครู ประกอบด้วย คอร์สความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน กิจกรรม Workshop วิดีโอ บทความ และเครือข่ายความรู้ ซึ่งจากแหล่งเรียนรู้ใน Starfish Labz ครูสามารถเข้าไปเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ และจากผลงานที่เกิดขึ้นรวมถึงใบประกาศนียบัตรที่ครูได้เรียนรู้แล้วนั้น สามารถสร้างเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และดาวน์โหลดในรูปแบบเอกสาร PDF หรือสามารถเลือกที่จะไม่แชร์หรือแชร์แฟ้มสะสมผลงานด้วยลิงก์ หรือการใช้รหัสผ่านในการเข้าดูได้อีกด้วย

Starfish Class เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูจัดการชั้นเรียนในการพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเรียนใหม่ การเข้าร่วมห้องเรียน และร่วมเป็นผู้ประเมิน ในการบันทึกผลงานผู้เรียน บันทึกทักษะ คุณลักษณะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้ อีกทั้งยังสามารถรายงานผลทั้งในภาพรวมและรายบุคคลในด้านทักษะ สมรรถนะที่โดดเด่น จุดที่ควรพัฒนา พฤติกรรมบ่งชี้ที่โดดเด่น และสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF และ Excel ได้ นอกเหนือจากการที่ครูเป็นผู้ประเมินหรือเพื่อนครูเป็นผู้เข้าร่วมประเมินแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองยังสามารถประเมินนักเรียนได้อีกด้วย ในกรณีนักเรียนสามารถที่จะประเมินตนเองได้และผู้ปกครองจะสามารถประเมินเฉพาะบุตรหลานของตนเองได้เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมของสตาร์ฟิช ทั้ง Starfish Labz และ Starfish Class เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียน และวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการประเมิน พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครูและผู้เรียนได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานได้ฟรีที่ www.starfishlabz.com หรือ www.starfishclass.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
206 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
339 views 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
Starfish Academy
78 views 2 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
94 views 4 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version