กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน 200 กว่าภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนมีพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของผู้เรียน รวมไปถึงคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และมีทีมโค้ชให้การดูแลโรงเรียน จำนวน 34 แห่ง ซึ่ง 1 ในทีมโค้ช คือ ทีมโค้ชของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จากการนิเทศก์ ติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา พบว่า ทุกโรงเรียนสะท้อนผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และที่สำคัญทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินการไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และจากผลดังกล่าว ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกท่าน และทีมโค้ชที่คอยดูแล เอาใจใส่ และร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจนี้จนสำเร็จลุล่วง และอยากฝากโจทย์ถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการในปีต่อไป จากผลการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา เด็กเกิดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีแนวทางไหนที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนมีทีมโค้ชที่จะคอยช่วยขับเคลื่อน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และทีมโค้ช ที่จะช่วยกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาดไป สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจทุกท่าน และขอชื่มชมทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และองค์กรฯ จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3527 ผู้เรียน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4653 ผู้เรียน
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy

Related Videos

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
285 views • 11 เดือนที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
872 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
279 views • 1 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
533 views • 9 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน