กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน 200 กว่าภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนมีพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของผู้เรียน รวมไปถึงคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และมีทีมโค้ชให้การดูแลโรงเรียน จำนวน 34 แห่ง ซึ่ง 1 ในทีมโค้ช คือ ทีมโค้ชของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จากการนิเทศก์ ติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา พบว่า ทุกโรงเรียนสะท้อนผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และที่สำคัญทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินการไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และจากผลดังกล่าว ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกท่าน และทีมโค้ชที่คอยดูแล เอาใจใส่ และร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจนี้จนสำเร็จลุล่วง และอยากฝากโจทย์ถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการในปีต่อไป จากผลการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา เด็กเกิดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีแนวทางไหนที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนมีทีมโค้ชที่จะคอยช่วยขับเคลื่อน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และทีมโค้ช ที่จะช่วยกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาดไป สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจทุกท่าน และขอชื่มชมทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และองค์กรฯ จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6327 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8836 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

เราเลือกอาชีพ? หรืออาชีพเลือกเรา? เราวัดคุณค่าของอาชีพจากอะไร การรู้จักอาชีพที่หลากหลาย อาชีพที่มีค่าตอบเเทนสูง อาชีพที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ
Starfish Academy

ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ...ด้วยหัวใจอาชีพ

Starfish Academy

Related Videos

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
743 views • 2 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1440 views • 2 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
3115 views • 2 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
746 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน