การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน 200 กว่าภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนมีพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของผู้เรียน รวมไปถึงคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และมีทีมโค้ชให้การดูแลโรงเรียน จำนวน 34 แห่ง ซึ่ง 1 ในทีมโค้ช คือ ทีมโค้ชของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จากการนิเทศก์ ติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา พบว่า ทุกโรงเรียนสะท้อนผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และที่สำคัญทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินการไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และจากผลดังกล่าว ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกท่าน และทีมโค้ชที่คอยดูแล เอาใจใส่ และร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจนี้จนสำเร็จลุล่วง และอยากฝากโจทย์ถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการในปีต่อไป จากผลการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา เด็กเกิดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีแนวทางไหนที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนมีทีมโค้ชที่จะคอยช่วยขับเคลื่อน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และทีมโค้ช ที่จะช่วยกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาดไป สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจทุกท่าน และขอชื่มชมทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และองค์กรฯ จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้นำและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 เป็นโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หรือกิจกรรม TSQP ซึ่งเป็นกิจกรรม PLC ที่ผู้บริหารทั้งหมด 91 โรงเรียนในเครือข่ายร่วมพูดคุย แบ่งปัน ...

189 views 05.11.21
กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะพี่เลี้ยง เป็นผู้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะสังกัด สพฐ. และจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้แทน ...

262 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียนจากการติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียน ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับผู้เรียน โดยในส่วนของระดับโรงเรียนและห้องเรียน เป็นการติดตามพัฒนาการ 9 องค์ประกอบ (กา ...

75 views 18.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564