กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นหนึ่งใน 200 กว่าภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนมีพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการเติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของผู้เรียน รวมไปถึงคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และมีทีมโค้ชให้การดูแลโรงเรียน จำนวน 34 แห่ง ซึ่ง 1 ในทีมโค้ช คือ ทีมโค้ชของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จากการนิเทศก์ ติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา พบว่า ทุกโรงเรียนสะท้อนผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และที่สำคัญทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินการไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และจากผลดังกล่าว ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกท่าน และทีมโค้ชที่คอยดูแล เอาใจใส่ และร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจนี้จนสำเร็จลุล่วง และอยากฝากโจทย์ถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการในปีต่อไป จากผลการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา เด็กเกิดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีแนวทางไหนที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนมีทีมโค้ชที่จะคอยช่วยขับเคลื่อน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และทีมโค้ช ที่จะช่วยกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ขาดไป สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจทุกท่าน และขอชื่มชมทุกท่านที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และองค์กรฯ จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1498 ผู้เรียน

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

บูรณาการ เทคนิคการสอน การประเมิน
การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1757 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
862 ผู้เรียน

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทำความรู้จักกับวิชา IS ในอีกมุมมองหนึ่ง สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิธีการไหนที่ทำให้นักเรียนสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสามารถนำ ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ Active learning
Creative Independent Study Classroom Design
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

Creative Independent Study Classroom Design

Starfish Academy
Starfish Academy
349 ผู้เรียน

Related Videos

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
574 views 10 เดือนที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
194 views 10 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน