ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

ชี้แจงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ในเรื่องที่ต้องการผลักดันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TSQP รุ่นที่ 1 ทั้งหมด 58 โรงเรียน และก็รุ่นที่ 2 มีทั้งหมด 33 โรงเรียน ซึ่งในรุ่นที่ 2 มีสังกัดเทศบาล คือ เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลตำบลบ้านธิ สังกัดของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เชียงใหม่ นครปฐม อยุธยา และสมุทรสาคร ทั้ง รุ่นที่1 และ รุ่นที่ 2 

เพื่อการขยายผลการดำเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และติดตามวัดประเมินผล ให้คำปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบตามแผนกลยุทธ์นั้น ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่ทำงานด้วยกับมูลนิธิฯ 

ภาพรวมของโครงการ/ผลที่จะเกิดขึ้น/แนวทางความร่วมมือ

ปัจจุบันการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่บนปัจจัยที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถที่จะปรับตัว และมองโครงการ TSQP เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรอบสำคัญในการจัดโครงการในปีนี้ ระดับนโยบาย คือ ลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา ลดภาวะถดถอยของความรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาตนเองของโรงเรียนทั้งระบบ คือ ด้านการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนากลไกหนุนเสริมเชิงคุณภาพ คือ วิจัย ติดตาม ถอดบทเรียน สนับสนุน การทำ leaning outcome งานวิจัย การสื่อสารสังคม และผลักดันเชิงนโยบาย และมีระบบการหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพ

ผลผลิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้นวัตกรรม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแกนนำ นำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบาย การดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ขยายไปสู่โรงเรียนต้นสังกัดอื่นๆ สังคมรับรู้ และโรงเรียนพัฒนาตนเอง

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีบริบท สภาพที่แตกต่างกัน การประเมินจะใช้ประเมินตามสภาพความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลัก การมีหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่สนับสนุนส่งเสริม มีภาคีเครือข่ายรุ่นที่ 1 มี 5 แห่ง รุ่นที่ 2 มี 11 แห่ง รวมโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 661 จะมีทีมงานสนับสนุนด้านต่างๆคอยแนะนำช่วยเหลือส่งเสริม โครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่และมีการบริหารจัดการครบมิติ มีภาพความเข้าใจในการทำงานสามารถที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมหน่วยงานต้นสังกัดระดับส่วนกลาง/พื้นที่

วิธีสร้างความร่วมมือ : ทำความเข้าใจร่วมกับเขตพื้นที่เป้าหมาย เชิญร่วมเรียนรู้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เป้าหมายโรงเรียน : โรงเรียนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีกระบวนการ PLC ภายในโรงเรียน ผู้อำนวยการมีความใส่ใจและจริงจังกับการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการเรียนการสอน (Classroom) ทุกโรงเรียนมีการนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นำกระบวนการคิด STEAM Design Process สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย (Network) มีระบบเกี่ยวกับระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

เป้าหมายนักเรียน : มีพัฒนาการการเรียนรู้ ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พัฒนาที่นักเรียนควรจะเป็น

เป้าหมายครู: จัด Active Learning ในชั้นเรียนออกแบบแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายผู้อำนวยการ : มีบทบาท เกิดเข้าใจและสามารถดำเนินการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เกิด 5 สิ่ง Goal Info Classroom PLC Network

กรอบแนวคิดโครงการในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 2564

การบริหารโรงเรียน การสอน และกระบวนการคิด STEAM Design Process เป็นกรอบแนวคิดภาพรวม เหมือนการดำเนินโครงการร่วมกับทุกโรงเรียนในปีก่อนหน้า สำหรับโครงการในปี 2564 ได้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 

1) การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

2) การลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) การพัฒนาสุขภาวะกายและจิตของผู้เรียน โดยทางมูลนิธิจะได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของโครงการให้กับโรงเรียนเพื่อทำการประเมินผลการจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของ Starfish

1) เก็บข้อมูล  

2) ออกแบบโครงการ

3) กิจกรรม : TSQP Kick off, Leadership workshop, Teacher workshop, PLC Leader PLC ,Teacher Coaching , PLC Happy Hour Life, School Transformation Celebration

4) การดำเนินงาน : หาโค้ชภายนอกหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานต้นสังกัดสนับสนุนระบบติดตามช่วยเหลือเด็กใช้ DE

5) รวบรวม สรุป นำเสนอ : ทำเครื่องมือวัด Effect size ถอดบทเรียน VDO, บทความ, รูปภาพ, กรณีศึกษาติดตามประเมินความก้าวหน้า ทำแผนพัฒนาร่วมกับต้นสังกัด

ประเด็นกำชับ

ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ การทำงานร่วมกันระหว่าง โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และมูลนิธิฯ มีความสำคัญ จึงควรพูดคุย เสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันในการลดการถดถอยของเด็ก และร่วมผ่านสถานการณ์ความลำบากในการจัดการศึกษาในช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1384 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
478 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1018 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
50 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1240 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้