Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนหลายแห่ง หรือแม้กระทั่งครูผู้สอนในแต่ละวิชา โดยเฉพาะวิชาหลักที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะต้องใช้เทคนิค หรือวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการสอนออนไลน์คณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

จากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ซึ่งรูปแบบการสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบได้ด้วย 3 สิ่ง คือ 

1) สื่อ การใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและนักเรียนรู้สึกคุ้นเคย เช่น แอปพลิเคชั่น LINE ในการสร้างเป็นกลุ่มห้อง และทำการโพสต์เนื้อหาลงในอัลบั้มกลุ่มหลังจากที่ทำการสอนเสร็จ รวมไปถึงการสั่งงาน การติดตามและการส่งงาน และสำหรับกรณีออนไลน์ใช้โปรแกรม Google Meet ในการพูดคุยกับนักเรียน เป็นต้น 

2) ผู้เรียน สำหรับครั้งแรกในการเรียน ครูจะใช้กิจกรรมที่เรียกว่า “กิจกรรมแรกพบ” โดยการให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และรูปแบบการเรียนที่ต้องการแล้วนำมาจัดกลุ่ม เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน 

3) ครูผู้สอน มีการแต่งตัวตามธีมในแต่ละชั่วโมง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมและการตั้งเงื่อนไขในการมีส่วนร่วม 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้เพลงจำนวนจริง โดยเทคนิคแรก การตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไร ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในนิยาม ทฤษฎี ซึ่งอาจจะใช้เพลง หรือการสอนที่เป็นสถานการณ์ ขั้นต่อไปคือ การลงมือทำแบบฝึกหัด ทำอย่างไรให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด อาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน แล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง และที่สำคัญครูต้องใช้คำถามในการกระตุ้นคิด โดยเลี่ยงการใช้คำว่า “ไม่ถูก” “ไม่ควร” หรือ “เป็นไปไม่ได้” ในการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก หลังจากนั้นทำการสอบโดยการสอบแบบปากเปล่า (Oral) และทำการสรุปเนื้อหาผ่านรูปแบบ Mind Map เพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล เน้นการวัดตามบริบทที่สอน เช่น การสอนด้านเนื้อหา อาจใช้การสอบแบบปากเปล่า หรือการสอนทำแบบฝึกหัด ทำการวัดตามแบบฝึกหัด หรือตามผลงาน/ชิ้นงาน เป็นต้น

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า

 1) การเข้าเรียน การส่งงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2) ครูได้รับกำลังใจจากนักเรียนผ่านอีโมจิ หรือข้อความจากแอปพลิเคชัน 

ด้านผลการเรียนรู้ พบว่า 

1) บรรยากาศในการสอน ดูได้จากแบบฝึกหัดที่เด็กทำ 

2) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาค นักเรียนสอบผ่านคิดเป็น 70% ขึ้นไป

รูปแบบการสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจ

จากธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนรู้สึกสนใจ และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ตลอดเวลา โดยรูปแบบในการสอนออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการเจาะจงรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง ส่วนมากจะเน้นความสนุกสนาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น การเปิดเพลง ซึ่งจะคล้ายการเปิดเพลงของดีเจ มีการพูดคุยโต้ตอบ การแต่งตัวสร้างจุดสนใจ การใช้แอปพลิเคชัน เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เรียน โดยการเปลี่ยนพื้นหลังให้ตรงกับเรื่องที่สอน หรือการให้นักเรียนหาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านมาประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มจาก ศึกษาโครงสร้างในสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ส่วนมากวิชาภาษาอังกฤษจะเริ่มต้นจากคำศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Quizlet ซึ่งครูทำเป็นแฟลชการ์ดให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และทำการส่งออนไลน์ไปยังกลุ่มห้องเรียน โดยจะมีเกมส์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกเขียน การจับคู่ แต่ที่น่าความสนใจของโปรแกรม คือ การ Live การแข่งขันในกลุ่ม แล้วเพิ่มระดับในส่วนของ Gramma หรือไวยากรณ์ต่างๆ ต่อไป ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชั่นช่วยสอน ได้ที่ Facebook Starfish Labz ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล วัดจากการตอบสนองหรือการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลงาน/ชิ้นงาน และการทดสอบออนไลน์ Socrative ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่วัดและประเมินความเข้าใจรายบุคคล 

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนส่งงานครบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น สำหรับการตอบรับจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบของการขอบคุณผู้บริหารมูลนิธิและโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ให้การสนับสนุน จัดสรรอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ถึงแม้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบไหน เทคนิคหรือวิธีการการสอนเป็นอย่างไร จุดประสงค์สำคัญ คือ การให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และด้วยสถานการณ์แบบนี้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?

Starfish Academy
Starfish Academy

คุณครูหลายท่านอาจสงสัยว่า เราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างไร หรือจะมีวิธีการวัด และประเมินผลผู้เรียนแบบไหนในบทความนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งสรุปมาจากงาน Starfish ...

669 views 18.06.21
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์สตาร์ฟิช : EDU TALK ฐานสมรรถนะ ใครว่ายาก ?
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

ในปี 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาของประเทศไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธ์ุอัลฟาและเดลต้า จนส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง ...

560 views 31.08.21
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
EDU Talk : Creative Classroom

EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยStarfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นั ...

710 views 11.06.21
EDU Talk : Creative Classroom