Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Academy
Starfish Academy 5900 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนหลายแห่ง หรือแม้กระทั่งครูผู้สอนในแต่ละวิชา โดยเฉพาะวิชาหลักที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะต้องใช้เทคนิค หรือวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการสอนออนไลน์คณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

จากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ซึ่งรูปแบบการสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบได้ด้วย 3 สิ่ง คือ 

1) สื่อ การใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและนักเรียนรู้สึกคุ้นเคย เช่น แอปพลิเคชั่น LINE ในการสร้างเป็นกลุ่มห้อง และทำการโพสต์เนื้อหาลงในอัลบั้มกลุ่มหลังจากที่ทำการสอนเสร็จ รวมไปถึงการสั่งงาน การติดตามและการส่งงาน และสำหรับกรณีออนไลน์ใช้โปรแกรม Google Meet ในการพูดคุยกับนักเรียน เป็นต้น 

2) ผู้เรียน สำหรับครั้งแรกในการเรียน ครูจะใช้กิจกรรมที่เรียกว่า “กิจกรรมแรกพบ” โดยการให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และรูปแบบการเรียนที่ต้องการแล้วนำมาจัดกลุ่ม เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน 

3) ครูผู้สอน มีการแต่งตัวตามธีมในแต่ละชั่วโมง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมและการตั้งเงื่อนไขในการมีส่วนร่วม 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้เพลงจำนวนจริง โดยเทคนิคแรก การตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไร ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในนิยาม ทฤษฎี ซึ่งอาจจะใช้เพลง หรือการสอนที่เป็นสถานการณ์ ขั้นต่อไปคือ การลงมือทำแบบฝึกหัด ทำอย่างไรให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด อาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน แล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง และที่สำคัญครูต้องใช้คำถามในการกระตุ้นคิด โดยเลี่ยงการใช้คำว่า “ไม่ถูก” “ไม่ควร” หรือ “เป็นไปไม่ได้” ในการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก หลังจากนั้นทำการสอบโดยการสอบแบบปากเปล่า (Oral) และทำการสรุปเนื้อหาผ่านรูปแบบ Mind Map เพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล เน้นการวัดตามบริบทที่สอน เช่น การสอนด้านเนื้อหา อาจใช้การสอบแบบปากเปล่า หรือการสอนทำแบบฝึกหัด ทำการวัดตามแบบฝึกหัด หรือตามผลงาน/ชิ้นงาน เป็นต้น

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า

 1) การเข้าเรียน การส่งงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2) ครูได้รับกำลังใจจากนักเรียนผ่านอีโมจิ หรือข้อความจากแอปพลิเคชัน 

ด้านผลการเรียนรู้ พบว่า 

1) บรรยากาศในการสอน ดูได้จากแบบฝึกหัดที่เด็กทำ 

2) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาค นักเรียนสอบผ่านคิดเป็น 70% ขึ้นไป

รูปแบบการสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจ

จากธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนรู้สึกสนใจ และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ตลอดเวลา โดยรูปแบบในการสอนออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการเจาะจงรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง ส่วนมากจะเน้นความสนุกสนาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น การเปิดเพลง ซึ่งจะคล้ายการเปิดเพลงของดีเจ มีการพูดคุยโต้ตอบ การแต่งตัวสร้างจุดสนใจ การใช้แอปพลิเคชัน เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เรียน โดยการเปลี่ยนพื้นหลังให้ตรงกับเรื่องที่สอน หรือการให้นักเรียนหาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านมาประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มจาก ศึกษาโครงสร้างในสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ส่วนมากวิชาภาษาอังกฤษจะเริ่มต้นจากคำศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Quizlet ซึ่งครูทำเป็นแฟลชการ์ดให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และทำการส่งออนไลน์ไปยังกลุ่มห้องเรียน โดยจะมีเกมส์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกเขียน การจับคู่ แต่ที่น่าความสนใจของโปรแกรม คือ การ Live การแข่งขันในกลุ่ม แล้วเพิ่มระดับในส่วนของ Gramma หรือไวยากรณ์ต่างๆ ต่อไป ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชั่นช่วยสอน ได้ที่ Facebook Starfish Labz ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล วัดจากการตอบสนองหรือการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลงาน/ชิ้นงาน และการทดสอบออนไลน์ Socrative ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่วัดและประเมินความเข้าใจรายบุคคล 

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนส่งงานครบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น สำหรับการตอบรับจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบของการขอบคุณผู้บริหารมูลนิธิและโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ให้การสนับสนุน จัดสรรอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ถึงแม้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบไหน เทคนิคหรือวิธีการการสอนเป็นอย่างไร จุดประสงค์สำคัญ คือ การให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และด้วยสถานการณ์แบบนี้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6462 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
464 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
312 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”