Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Academy
Starfish Academy 2276 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนหลายแห่ง หรือแม้กระทั่งครูผู้สอนในแต่ละวิชา โดยเฉพาะวิชาหลักที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะต้องใช้เทคนิค หรือวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการสอนออนไลน์คณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก

จากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นทางด้านการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ซึ่งรูปแบบการสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบได้ด้วย 3 สิ่ง คือ 

1) สื่อ การใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและนักเรียนรู้สึกคุ้นเคย เช่น แอปพลิเคชั่น LINE ในการสร้างเป็นกลุ่มห้อง และทำการโพสต์เนื้อหาลงในอัลบั้มกลุ่มหลังจากที่ทำการสอนเสร็จ รวมไปถึงการสั่งงาน การติดตามและการส่งงาน และสำหรับกรณีออนไลน์ใช้โปรแกรม Google Meet ในการพูดคุยกับนักเรียน เป็นต้น 

2) ผู้เรียน สำหรับครั้งแรกในการเรียน ครูจะใช้กิจกรรมที่เรียกว่า “กิจกรรมแรกพบ” โดยการให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และรูปแบบการเรียนที่ต้องการแล้วนำมาจัดกลุ่ม เพื่อทำการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน 

3) ครูผู้สอน มีการแต่งตัวตามธีมในแต่ละชั่วโมง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมและการตั้งเงื่อนไขในการมีส่วนร่วม 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยกตัวอย่าง เช่น การใช้เพลงจำนวนจริง โดยเทคนิคแรก การตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไร ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในนิยาม ทฤษฎี ซึ่งอาจจะใช้เพลง หรือการสอนที่เป็นสถานการณ์ ขั้นต่อไปคือ การลงมือทำแบบฝึกหัด ทำอย่างไรให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด อาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน แล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง และที่สำคัญครูต้องใช้คำถามในการกระตุ้นคิด โดยเลี่ยงการใช้คำว่า “ไม่ถูก” “ไม่ควร” หรือ “เป็นไปไม่ได้” ในการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก หลังจากนั้นทำการสอบโดยการสอบแบบปากเปล่า (Oral) และทำการสรุปเนื้อหาผ่านรูปแบบ Mind Map เพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล เน้นการวัดตามบริบทที่สอน เช่น การสอนด้านเนื้อหา อาจใช้การสอบแบบปากเปล่า หรือการสอนทำแบบฝึกหัด ทำการวัดตามแบบฝึกหัด หรือตามผลงาน/ชิ้นงาน เป็นต้น

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า

 1) การเข้าเรียน การส่งงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2) ครูได้รับกำลังใจจากนักเรียนผ่านอีโมจิ หรือข้อความจากแอปพลิเคชัน 

ด้านผลการเรียนรู้ พบว่า 

1) บรรยากาศในการสอน ดูได้จากแบบฝึกหัดที่เด็กทำ 

2) ผลสัมฤทธิ์จากการสอบกลางภาค นักเรียนสอบผ่านคิดเป็น 70% ขึ้นไป

รูปแบบการสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจ

จากธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สิ่งที่ท้าทายในการเรียนออนไลน์ คือ วิธีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนรู้สึกสนใจ และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ตลอดเวลา โดยรูปแบบในการสอนออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการเจาะจงรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง ส่วนมากจะเน้นความสนุกสนาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น การเปิดเพลง ซึ่งจะคล้ายการเปิดเพลงของดีเจ มีการพูดคุยโต้ตอบ การแต่งตัวสร้างจุดสนใจ การใช้แอปพลิเคชัน เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เรียน โดยการเปลี่ยนพื้นหลังให้ตรงกับเรื่องที่สอน หรือการให้นักเรียนหาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านมาประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น 

สำหรับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มจาก ศึกษาโครงสร้างในสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ส่วนมากวิชาภาษาอังกฤษจะเริ่มต้นจากคำศัพท์ โดยใช้โปรแกรม Quizlet ซึ่งครูทำเป็นแฟลชการ์ดให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และทำการส่งออนไลน์ไปยังกลุ่มห้องเรียน โดยจะมีเกมส์หลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกเขียน การจับคู่ แต่ที่น่าความสนใจของโปรแกรม คือ การ Live การแข่งขันในกลุ่ม แล้วเพิ่มระดับในส่วนของ Gramma หรือไวยากรณ์ต่างๆ ต่อไป ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชั่นช่วยสอน ได้ที่ Facebook Starfish Labz ทั้งนี้ แนวทางในการการวัดและประเมินผล วัดจากการตอบสนองหรือการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลงาน/ชิ้นงาน และการทดสอบออนไลน์ Socrative ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่วัดและประเมินความเข้าใจรายบุคคล 

ผลจากการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า นักเรียนส่งงานครบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น สำหรับการตอบรับจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบของการขอบคุณผู้บริหารมูลนิธิและโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ให้การสนับสนุน จัดสรรอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ถึงแม้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบไหน เทคนิคหรือวิธีการการสอนเป็นอย่างไร จุดประสงค์สำคัญ คือ การให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และด้วยสถานการณ์แบบนี้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี บูรณาการ
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
933 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
862 ผู้เรียน

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
199 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
36 views 2 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1130 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน