แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย

- Learning Box ระดับอนุบาล

- Learning Box ระดับประถมศึกษา

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication

1. กล่องการเรียนรู้ หรือ Learning Box เป็นตัวช่วยจัดการเรียนการสอนที่บ้าน โดยโรงเรียนบ้านปลาดาวจะส่งไปให้แต่ละครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

กล่องเรียนรู้ถูกออกแบบสำหรับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะกับอายุและช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ได้แก่ Learning Box ระดับอนุบาล และ Learning Box ระดับประถมศึกษา

a) Learning Box ระดับอนุบาล ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ แบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล 1, ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้แก่ ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง การรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม เป็นต้น (เฉพาะ อ.1), ชุดเครื่องมือด้านการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรม 3R เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและคิดคำนวณ ผ่านกิจกรรม Active Learning, ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์ และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี กรรไกร เป็นต้น

b) Learning Box ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ ได้แก่ ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบบูรณาการในหัวข้อที่นักเรียนเป็นคนเลือกเอง โดยกำหนดให้ทำ 1 เรื่องต่อการปิดเทอมครั้งนี้ (สำหรับนักเรียน ป.2-ป.6), ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก ซึ่งชุดการเรียนนี้ครูจะออกแบบเป็นรายสัปดาห์เพื่อยืดหยุ่นเวลาให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิของขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี ปืนกาว กรรไกร เป็นต้น

- ชุดแบบบันทึกของนักเรียนที่นักเรียนสามารถบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น การบันทึกสอบถามผู้เชี่ยวชาญ การค้นคว้า การฟังข่าวจากโทรทัศน์ การวาดแผนภูมิ

- แบบประเมินตามสภาพจริงและแบบบันทึกรายสัปดาห์ สำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอ หรือถ่ายเป็นรูปภาพ เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน หรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่อง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

โรงเรียนบ้านปลาดาวมีบริการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ หรือไม่สามารถสอนได้ตามชุมชนต่างๆ โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้นำชุมชนเพื่อเข้าไปบริการเด็กๆ โดยการวางแผนจากคุณครูของโรงเรียนปลาดาว ครูอาสาในชุมชน และเด็กรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชน ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ (wellbeing) ให้เด็กในพื้นที่

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดชุดเครื่องมือต่างๆ ตามหลักสูตรที่เน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL), พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace), นวัตกรรม 3R เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.starfishlabz.com

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication)

ช่องทางที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ Hotline และ Group Chat เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและปัญหาด้านต่างๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

249 views 17.01.22
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์
คัดมาให้แล้ว Top 5 แหล่งสื่อการสอนระดับคุณภาพ แถมใช้ฟรี

คัดมาให้แล้ว Top 5 แหล่งสื่อการสอนระดับคุณภาพ แถมใช้ฟรี

Starfish Academy
Starfish Academy

สื่อการสอนที่ดีและมีคุณภาพ ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเรียนการสอนแห่งยุคศตวรรษที่ 21 ใครมีสื่อการสอนดีที่ถูกตาต้องใจเด็ก ๆ สามารถช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากถาม อยากตอบ อยากคิดต่อยอด ก็ถือว่ามีชัย แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีล่ะก็ วันนี้ Starfish Labz ...

3204 views 16.09.21
คัดมาให้แล้ว Top 5 แหล่งสื่อการสอนระดับคุณภาพ แถมใช้ฟรี
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

Starfish Academy
Starfish Academy

บทความนี้จะกล่าวถึง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรมาดูกันเลยคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินปลาว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันปีนต้นไม้ไม่ได้ อย่าตัดสินลิง ว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันว่าย ...

6468 views 23.09.21
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย