แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย

- Learning Box ระดับอนุบาล

- Learning Box ระดับประถมศึกษา

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication

1. กล่องการเรียนรู้ หรือ Learning Box เป็นตัวช่วยจัดการเรียนการสอนที่บ้าน โดยโรงเรียนบ้านปลาดาวจะส่งไปให้แต่ละครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

กล่องเรียนรู้ถูกออกแบบสำหรับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะกับอายุและช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ได้แก่ Learning Box ระดับอนุบาล และ Learning Box ระดับประถมศึกษา

a) Learning Box ระดับอนุบาล ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ แบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล 1, ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้แก่ ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง การรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม เป็นต้น (เฉพาะ อ.1), ชุดเครื่องมือด้านการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรม 3R เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและคิดคำนวณ ผ่านกิจกรรม Active Learning, ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์ และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี กรรไกร เป็นต้น

b) Learning Box ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ ได้แก่ ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบบูรณาการในหัวข้อที่นักเรียนเป็นคนเลือกเอง โดยกำหนดให้ทำ 1 เรื่องต่อการปิดเทอมครั้งนี้ (สำหรับนักเรียน ป.2-ป.6), ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก ซึ่งชุดการเรียนนี้ครูจะออกแบบเป็นรายสัปดาห์เพื่อยืดหยุ่นเวลาให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิของขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี ปืนกาว กรรไกร เป็นต้น

- ชุดแบบบันทึกของนักเรียนที่นักเรียนสามารถบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น การบันทึกสอบถามผู้เชี่ยวชาญ การค้นคว้า การฟังข่าวจากโทรทัศน์ การวาดแผนภูมิ

- แบบประเมินตามสภาพจริงและแบบบันทึกรายสัปดาห์ สำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอ หรือถ่ายเป็นรูปภาพ เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน หรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่อง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

โรงเรียนบ้านปลาดาวมีบริการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ หรือไม่สามารถสอนได้ตามชุมชนต่างๆ โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้นำชุมชนเพื่อเข้าไปบริการเด็กๆ โดยการวางแผนจากคุณครูของโรงเรียนปลาดาว ครูอาสาในชุมชน และเด็กรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชน ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ (wellbeing) ให้เด็กในพื้นที่

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดชุดเครื่องมือต่างๆ ตามหลักสูตรที่เน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL), พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace), นวัตกรรม 3R เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.starfishlabz.com

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication)

ช่องทางที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ Hotline และ Group Chat เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและปัญหาด้านต่างๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการสอน และเ ...

361 views 09.06.20
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา
5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

Starfish Academy
Starfish Academy

STEAM Design Process เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ 5 ศาสตร์สาระวิชาหลักๆเข้าด้วยกันคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวร ...

587 views 09.02.21
5 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ทำให้ทุกคนมีการรณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้าน ลดการเดินทางและการพบปะกัน ซึ่งหลายคนก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งพนักงานออฟฟิศ ห้างร้านต่างๆ สถานที่บันเทิง บางที่ก็ปิดชั่วขณะ แต่บางที่ก็ได้มีการจัดให้พนักงานได้ work from home กั ...

855 views 04.01.21
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning