แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว 4909 views • 3 ปีที่แล้ว
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย

- Learning Box ระดับอนุบาล

- Learning Box ระดับประถมศึกษา

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication

1. กล่องการเรียนรู้ หรือ Learning Box เป็นตัวช่วยจัดการเรียนการสอนที่บ้าน โดยโรงเรียนบ้านปลาดาวจะส่งไปให้แต่ละครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

กล่องเรียนรู้ถูกออกแบบสำหรับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะกับอายุและช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ได้แก่ Learning Box ระดับอนุบาล และ Learning Box ระดับประถมศึกษา

a) Learning Box ระดับอนุบาล ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ แบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล 1, ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้แก่ ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง การรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อม เป็นต้น (เฉพาะ อ.1), ชุดเครื่องมือด้านการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรม 3R เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและคิดคำนวณ ผ่านกิจกรรม Active Learning, ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์ และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี กรรไกร เป็นต้น

b) Learning Box ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย

- Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ ได้แก่ ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบบูรณาการในหัวข้อที่นักเรียนเป็นคนเลือกเอง โดยกำหนดให้ทำ 1 เรื่องต่อการปิดเทอมครั้งนี้ (สำหรับนักเรียน ป.2-ป.6), ชุดเครื่องมือการจัดการเรียนแบบโครงงานโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก ซึ่งชุดการเรียนนี้ครูจะออกแบบเป็นรายสัปดาห์เพื่อยืดหยุ่นเวลาให้กับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้

- โปสเตอร์แผนภูมิของขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้เด็กและครอบครัวจัดมุม Makerspace ได้ที่บ้าน

- แบบบันทึกรายสัปดาห์และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น

- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น สีเทียน สติกเกอร์ ดินสอ ยางลบ ดินน้ำมัน กระดาษสี ปืนกาว กรรไกร เป็นต้น

- ชุดแบบบันทึกของนักเรียนที่นักเรียนสามารถบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น การบันทึกสอบถามผู้เชี่ยวชาญ การค้นคว้า การฟังข่าวจากโทรทัศน์ การวาดแผนภูมิ

- แบบประเมินตามสภาพจริงและแบบบันทึกรายสัปดาห์ สำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอ หรือถ่ายเป็นรูปภาพ เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน หรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่อง

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)

โรงเรียนบ้านปลาดาวมีบริการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ หรือไม่สามารถสอนได้ตามชุมชนต่างๆ โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้นำชุมชนเพื่อเข้าไปบริการเด็กๆ โดยการวางแผนจากคุณครูของโรงเรียนปลาดาว ครูอาสาในชุมชน และเด็กรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชน ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ (wellbeing) ให้เด็กในพื้นที่

3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Learning Platform)

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดชุดเครื่องมือต่างๆ ตามหลักสูตรที่เน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL), พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace), นวัตกรรม 3R เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.starfishlabz.com

4. ช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication)

ช่องทางที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ Hotline และ Group Chat เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและปัญหาด้านต่างๆ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมปร ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1461 ผู้เรียน
การศึกษาในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
intermediate
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ระบบการศึกษาและโรงเรียนจะต้องมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงแนวคิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
386 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15376 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]