การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy 1875 views • 3 เดือนที่แล้ว
การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

ปัญหาสำคัญของคุณครูคณิตศาสตร์คือ จะมีวิธีการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้สมรรถนะซึ่งปัจจุบันเนื้อหารายวิชายังมีความสำคัญ แต่คุณครูจะต้องมีการปรับการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา (Knowledge) ใหม่ ให้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทั้ง 6 ด้านคือ

1.สมรรถนะการจัดการตนเอง คือ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเองได้รวมถึงการคิดการตัดสินใจ

2.สมรรถนะการสื่อสาร คือ การสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ

3.สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีภาวะผู้นำ

4.สมรรถนะการคิดขั้นสูง คือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และมีการคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

5.สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คือ การรู้จักสังคม การมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

6.สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน คือ การเข้าใจเกี่ยวกับโลกและจักรวาล เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเข้าถึงธรรมชาติและการดำรงชีวิต

สมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรม และการกระทำในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานจนสำเร็จ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆที่ตนมีให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Competencies) ซึ่งสมรรถนะต่างๆ จะสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียนใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เน้น 8 สมรรถนะได้แก่ 

1) การคิดและการใช้เหตุผล  

2) การสร้างข้อโต้แย้ง  

3) การสื่อสาร  

4) การสร้างตัวแบบ (Modeling)  

5) การตั้งและการแก้ปัญหา  

6) การแสดงเครื่องหมายแทน   

7) การใช้สัญลักษณ์ ภาษา และการดำเนินการ 

8) ใช้ตัวช่วยและเครื่องมือ ซึ่งกลุ่มของสมรรถนะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สามารถแยกประเภทได้ 3 กลุ่มคือ 1.การทำใหม่ 2.การเชื่อมโยงและ3.การสะท้อนและการสื่อสาร 

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีวิธีการจำง่ายๆ คือ “ 5 รู้เพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงลึก”

1.รู้ลึกในเนื้อหา หลักการ แนวคิด กฏ ทฤษฎีเป็นอย่างดี 

2.รู้หลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับรูปแบบคำถามของแต่ละแหล่งที่มา 

3.รู้จักธรรมชาติของลูกศิษย์ และรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจากเรา 

4.รู้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถสอนเรื่องยากให้ง่ายได้  

5.รู้ว่าตัวเองกำลังสอนอะไร เพื่อใคร และเพื่ออะไร  

การสอน Active Learning อย่างไรให้นักเรียนเกิด Competency ต้องเริ่มต้นจาก  

 1.จุดประสงค์การเรียนรู้ (ตามตัวชี้วัดครบ K+P+A+C)

 2.เนื้อหาสาระการเรียนรู้ (เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตเหมาะกับผู้เรียน/ครูมีความแม่นยำในเนื้อหา)

 3.กิจกรรมการเรียนรู้ (การลงมือปฎิบัติจริง) 

 4.การวัดประเมินผลการเรียนรู้ (ประเมินตามสภาพจริง)

ตัวอย่าง นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เปลี่ยนตัวเลขให้ง่ายสอนให้สนุก นำเสนอ ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ : นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เปลี่ยนวิชาเลขให้ “ง่าย” สอนให้ “สนุก” 

(สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น) เช่น เทคนิคการบวกเลขด้วยจุด และนิ้วมือที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก ขั้นตอนสุดท้าย Reflect – การสะท้อนคิด นั่นคือ

1.การประเมินตนเอง

2.การแสดงความคิดเห็น

3.การนำไปปรับใช้ในชั่วโมงต่อไป

จะเห็นได้ว่า การสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดสมรรถนะครูทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน เพียงแต่คุณครูต้องมีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจจริงในการจัดการเรียนการสอน เพราะการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะได้เป็นกำลังของชาติ ( Man Power ) ในการเป็นผู้มีความรู้และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและด้านการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนให้เท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2509 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6291 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6119 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
359 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
494 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1