KRU สอน COOL การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

Starfish Academy
Starfish Academy 732 views • 1 เดือนที่แล้ว
KRU สอน COOL   การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

การใช้ครูเป็นสื่อการเรียนรู้ คือการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ครูเป็นสื่อ แต่คุณครูต้องมีคุณสมบัติอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือการมีความคิดสร้างสรรค์ ครูต้องเป็นนักครีเอทีฟ (ผู้คิดค้นและสร้างสรรค์งานต่างๆด้วยจินตนาการ) ในการคิดค้นใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค วิธีการ เกม เพลง หรือตัวของครูเองและอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยจะใช้สื่อต่างๆรอบตัวเพื่อทำการเร้าความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนได้ตื่นตาตื่นใจ สนใจอยากจะเรียน สนุกกับกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นจนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย จนในที่สุดนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนส่งต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แต่การที่จะให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นสื่อให้ประสบความสำเร็จคุณครูจะต้องเป็นผู้มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีใจรักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถที่จะประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวในการมาร่วมจัดการเรียนการสอน เช่นสามารถดึงสิ่งต่างๆในห้องเรียน รวมถึงกิจกรรม ประเพณี เทคโนโลยีต่างๆ หรือบุคคลสำคัญในชุมชน เอกลักษณ์ของชุมชน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ฯลฯ เข้ามาร่วมการจัดการเรียนรู้เพื่อเร้าความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน สามารถนำสิ่งที่ครูคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นการใช้สื่อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ขึ้นอยู่กับจินตนาการของครู มองสิ่งต่างๆรอบตัวจนสามารถนำมาเป็นสื่อการสอนได้ โดยใช้ตัวเองเป็นสื่อในการแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศหรือประเพณีในชุมชน เช่นประเพณีการทำบุญบั้งไฟของภาคอีสาน  คุณครูก็จะแต่งกายตามวัฒนธรรมประเพณีนั้นๆรวมถึงการหาเพลง หาสื่อต่างๆในงานทำบุญบั้งไฟนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณครูเองเพื่อเร้าและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  หรือคุณครูสามารถออกแบบการแต่งกายตามวันสำคัญ หรือเทศกาลต่างๆ สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนรู้โครงงานอาชีพได้อีกด้วย โดยมีปลายทางที่คุณครูทำเพื่อให้นักเรียนเกิดความสุขกับผู้เรียนเป็นสำคัญ นั่นคือคุณครูเอาตัวเองเป็นสื่อในการเร้าและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยตัวเองเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ สะดุดตา มีความสุขสนุกกับการเรียน การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู” เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ) คือการใช้ตัวครูเองมาเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนจะช่วยในการเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  ที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรม โดยอาจเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรมที่แสดงต่อสาธารณะก็ได้  การแสดงออกในห้องเรียน ในชุมชน การสาธิต การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ การจัดสถานการณ์จำลอง การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หรือมีกระแสโซเชียลต่างๆ คุณครูก็สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามจินตนาการในหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อนำมาบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประโยชน์ของการใช้ครูเป็นสื่อในการสอน จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนสิ่งที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะเป็นการช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหาของบทเรียนที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี  ทำให้เกิดความสนุกสนานและไม่รู้สึกว่าการมาโรงเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียน ต่อคุณครู ทำให้ลดระยะห่างของครูและนักเรียนได้มากขึ้น นักเรียนจะเกิดความรักและสนิทสนมกับครูเป็นอย่างดี ที่สำคัญผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง จึงทำให้ผู้เรียนมีความทรงจำต่อสิ่งที่เรียนได้นาน และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ปัจจุบันการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ เมื่อคุณครูแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรือแฟชั่นรูปแบบต่างๆจะทำให้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนทำการเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะเกิดปฏิสัมพันธ์ด้านการใช้ความคิดหรือกิจกรรมทางสมองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย จนในที่สุดนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5381 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2114 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
206 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4434 views • 8 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
46 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
221 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข