การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ 991 views • 1 ปีที่แล้ว
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3


ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?


การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ได้โดยเกิดการ “คิด ร้อง เล่น เต้น เล่า” ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น

 1. ให้โอกาสคิด โดยเรียนรู้ผ่านการสังเกต ได้คิด สงสัย ถาม ทำตาม เลียนแบบ และวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์อย่างอิสระ
 2. ให้โอกาสเรียนรู้ผ่านการ “ร้อง เล่น เต้น เล่า”


 • การร้องเพลง ทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ได้ส่งเสริมการพัฒนาภาษา และเสริมสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การเล่น ทำให้เด็กมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การเล่นของเด็กเทียบเท่าการทำงานของผู้ใหญ่ การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นองค์รวม เช่น (1) ด้านร่างกายเด็กได้เคลื่อนไหวอวัยวะ (2) ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขเบิกบานใจที่ได้เล่น (3)ด้านสังคม เด็กได้เล่นและเรียนรู้ไปกับเพื่อน ๆ ได้ปรับตัวเข้าหากัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ อดทน รอคอย (4)ด้านสติปัญญา เด็กได้คิดแก้ปัญหาขณะเล่น ได้ใช้ภาษาสื่อสาร ได้สังเกต ลองผิดลองถูก เป็นต้น
 • การเต้น ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างตื่นตัวและมีชีวิตชีวา ไม่ทำให้เกิดอาการเนือยนิ่งเนื่องจากได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่าง ๆ ตามจังหวะซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวในอิริยาบทปกติ 
 • การเล่า ทำให้เด็กมีจินตนาการ ได้พัฒนาภาษา สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านภาพผลงาน ภาพเกมการศึกษา หรือการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเด็กตามกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อให้เห็นภาพจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำเสนอมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย ดังนี้


ตัวอย่าง “กิจกรรม Smart Card Game” ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็ก ได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อให้เด็ก เล่าเรื่องจาก Smart Card Game (บัตรภาพรูปต่าง ๆ) มีความกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง
 • เพื่อให้เด็ก ฟังและเห็นมุมมองของเพื่อน ๆ ที่แตกต่างจากตนเอง
 • เพื่อให้เด็ก เกิดการยืดหยุ่นความคิด

กระบวนการ/ วิธีการ

 • เตรียมเด็กให้สงบ (กิจกรรมเก็บเด็ก)
 • ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม (กลุ่มย่อย 4-5 คน: ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-2 / กลุ่มใหญ่ทุกคน : ระดับอนุบาล 3)
 • ครูนำภาพ Smart Card Game แจกเด็กทุกคน
 • ให้เด็กเล่าเรื่องจาก Smart Card Game จากคนที่ 1 เล่าต่อกันเป็นเรื่องจนจบเรื่องที่คนสุดท้าย
 • บทบาทครู คอยให้กำลังใจ ชื่นชมเด็ก เอื้ออำนวยกิจกรรมให้ราบรื่น และคอยช่วยเหลือเด็กที่ต้องการข้อเสนอแนะ

สื่อ/อุปกรณ์

 • Smart Card Game
 • สมุดจดบันทึกคำพูดของเด็ก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
การรู้จักสังคม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Active learning บทบาทของครู การศึกษาไทย
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
273 ผู้เรียน

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง ...

ปฐมวัย Active learning ประถมศึกษา
แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2376 ผู้เรียน

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
356 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
859 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
186 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
87 views 9 เดือนที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”
03:31

“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
95 views 1 ปีที่แล้ว
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”
Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ
03:38

Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
62 views 1 ปีที่แล้ว
Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ