การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ 1826 views • 3 ปีที่แล้ว
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3


ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?


การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ได้โดยเกิดการ “คิด ร้อง เล่น เต้น เล่า” ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น

 1. ให้โอกาสคิด โดยเรียนรู้ผ่านการสังเกต ได้คิด สงสัย ถาม ทำตาม เลียนแบบ และวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์อย่างอิสระ
 2. ให้โอกาสเรียนรู้ผ่านการ “ร้อง เล่น เต้น เล่า”


 • การร้องเพลง ทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ได้ส่งเสริมการพัฒนาภาษา และเสริมสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การเล่น ทำให้เด็กมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การเล่นของเด็กเทียบเท่าการทำงานของผู้ใหญ่ การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นองค์รวม เช่น (1) ด้านร่างกายเด็กได้เคลื่อนไหวอวัยวะ (2) ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขเบิกบานใจที่ได้เล่น (3)ด้านสังคม เด็กได้เล่นและเรียนรู้ไปกับเพื่อน ๆ ได้ปรับตัวเข้าหากัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ อดทน รอคอย (4)ด้านสติปัญญา เด็กได้คิดแก้ปัญหาขณะเล่น ได้ใช้ภาษาสื่อสาร ได้สังเกต ลองผิดลองถูก เป็นต้น
 • การเต้น ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างตื่นตัวและมีชีวิตชีวา ไม่ทำให้เกิดอาการเนือยนิ่งเนื่องจากได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่าง ๆ ตามจังหวะซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวในอิริยาบทปกติ 
 • การเล่า ทำให้เด็กมีจินตนาการ ได้พัฒนาภาษา สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านภาพผลงาน ภาพเกมการศึกษา หรือการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเด็กตามกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อให้เห็นภาพจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำเสนอมีตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย ดังนี้


ตัวอย่าง “กิจกรรม Smart Card Game” ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็ก ได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อให้เด็ก เล่าเรื่องจาก Smart Card Game (บัตรภาพรูปต่าง ๆ) มีความกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง
 • เพื่อให้เด็ก ฟังและเห็นมุมมองของเพื่อน ๆ ที่แตกต่างจากตนเอง
 • เพื่อให้เด็ก เกิดการยืดหยุ่นความคิด

กระบวนการ/ วิธีการ

 • เตรียมเด็กให้สงบ (กิจกรรมเก็บเด็ก)
 • ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม (กลุ่มย่อย 4-5 คน: ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-2 / กลุ่มใหญ่ทุกคน : ระดับอนุบาล 3)
 • ครูนำภาพ Smart Card Game แจกเด็กทุกคน
 • ให้เด็กเล่าเรื่องจาก Smart Card Game จากคนที่ 1 เล่าต่อกันเป็นเรื่องจนจบเรื่องที่คนสุดท้าย
 • บทบาทครู คอยให้กำลังใจ ชื่นชมเด็ก เอื้ออำนวยกิจกรรมให้ราบรื่น และคอยช่วยเหลือเด็กที่ต้องการข้อเสนอแนะ

สื่อ/อุปกรณ์

 • Smart Card Game
 • สมุดจดบันทึกคำพูดของเด็ก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง
Starfish Academy

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
กระตุ้นคิดแบบ High Scope
Starfish Academy

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
1686 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Creative Thinking Classroom Design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Creative Thinking Classroom Design
Starfish Academy

Creative Thinking Classroom Design

Starfish Academy
13902 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
6154 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
326 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
130 views • 2 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
225 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”
03:31
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
112 views • 3 ปีที่แล้ว
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”