ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” เนื่องใน วันครูประจำปี2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, รางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่นด้านผู้มีเทคนิคการสอนหลากหลาย” เนื่องใน วันครูประจำปี2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,สอนรายวิชาเอกบังคับและวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์, ด้านการศึกษา ปริญญาเอกกศ.ด (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2552, Certificate of Research (Education) Shiga University, Japan 2548, ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม., บทความทางวิชาการ สมองกับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็ก ปฐมวัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2562.

[email protected]
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรีย ...

190 views 27.05.20