การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ 3269 views • 1 ปีที่แล้ว
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 1


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตคือมุ่งเตรียมความพร้อมประชากรผ่านการศึกษาให้เป็นผู้เรียนที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต และทักษะการคิด ซึ่งผู้ปกครอง และ ครูผู้สอน ต้องพัฒนาตนเองในทุกมิติ เนื่องจากเป็นบุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดเด็กและเยาวชนเป็นสถาบันแรก ด้วยวิธีการให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา และองค์กรทุกสังกัด ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบ่มเพาะเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมกับวัย และ สอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทำได้โดยเรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะการเล่นทำให้รู้สึกสนุกสนาน สมองเกิดการเรียนรู้แบบตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกดีต่อตนเอง (Self Esteem) ส่งผลให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และรู้สึกประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ


วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” คืออะไร?

         คำว่า “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” ในแต่ละคำที่กล่าวมานี้ ล้วนมีความหมายในตนเอง อธิบายได้ดังนี้

         “เลี้ยง” คือ การทำให้เด็กและเยาวชน มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยด้วยการให้ปัจจัยสี่ตามวัย ตามสิทธิเด็กและเยาวชน พึงได้รับ และให้ความรักความเอื้ออาทร

         “ดู” คือ การสอนแบบทำให้ดูและอยู่เป็นเพื่อน การให้เวลาในการเรียนรู้ คอยสนับสนุนการเรียนรู้ที่     พึงประสงค์ตามวัยอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ในทุกมิติ

         “เล่น” คือ กิจกรรมที่สนุกสนานน่าสนใจตามวัย ที่นำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences)

         “เย็น” คือ การให้เวลาในการเรียนรู้ ใจเย็น ให้โอกาสในการลองผิดลองถูก

         “ใจ” คือ การให้กำลังใจ กระตุ้น เสริมแรงในการเรียนรู้ในบรรยากาศเป็นกัลยาณมิตร


ดังนั้น “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” มีลักษณะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุข เหมาะสมกับวัย ให้เวลาในการเรียนรู้ ให้โอกาสในการลองผิดลองถูก ให้กำลังใจ ในบรรยากาศเป็นกัลยาณมิตร กระตุ้น เสริมแรงให้ลองเล่น คิดค้น สร้างสรรค์ และตั้งคำถามในการเรียนรู้ โดยเริ่มเรียนรู้จากสาระที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้เข้าใจง่ายและรู้สึกประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อการปลูกฝังทักษะชีวิตความสำเร็จในวัยต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรู้จักตนเอง

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรง ...

พัฒนาการ การดูแลสุขภาพ สุขภาพ
แนะนำหลักสูตร well being

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
363 ผู้เรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
9663 ผู้เรียน

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
การรู้จักสังคม

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Active learning บทบาทของครู การศึกษาไทย
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
273 ผู้เรียน

Booster สุขภาพกายสำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การรู้จักตนเอง

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา พัฒนาการ
Booster สุขภาพกายสำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

Booster สุขภาพกายสำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
Starfish Academy
391 ผู้เรียน

Related Videos

ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
209 views 1 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
04:34

โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
1320 views 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:43

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
1193 views 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว