ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร

ภาวะผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะคำว่าภาวะผู้นำ แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆแต่หมายความรวมไปถึงความมีวินัย ความเป็นระเบียบ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้ตามที่ดี รวมไปถึงความเชื่อมั่นในตนเองอีกด้วย

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็ก ด้วยการบ่มเพาะและปลูกฝังพื้นฐานที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุและวัยของเด็กแต่ละคน ที่สำคัญต้องเริ่มด้วยการให้เด็กได้ ค้นพบตัวเอง ค้นหาว่าตนเองมีจุดเด่นในเรื่องใด มีจุดอ่อนตรงไหน มีความชอบในสิ่งใด จากนั้นให้เขาเลือกว่าต้องการพัฒนาตัวเองอย่างไร จึงค่อยพัฒนาไปสู่สิ่งที่เขาอยากจะเป็น ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้ลูกมีภาวะผู้นำตั้งแต่เยาว์วัย

Learning Outcomes

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

บทบาทของครูและผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

ความสำคัญของการเป็นภาวะผู้นำ

ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ลักษณะของภาวะผู้นำที่ดี
กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

กิจกรรมพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ

บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ลูก

บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ลูก