การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ 3622 views • 3 ปีที่แล้ว
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 2


การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ เป็นอย่างไร?

คำว่า “อบรมบ่มเพาะ” และ “ทักษะชีวิตความสำเร็จ” ในแต่ละคำมีความหมายที่เกี่ยวข้องในทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปแนวทางเดียวกัน ดังนี้

“อบรม” คือการให้ความรักความอบอุ่น การขัดเกลานิสัยให้มีความซึมซาบในคุณงามความดีของตนเองและผู้อื่น

“บ่ม” คือ การสอนและสนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีจนเป็นนิสัย ให้เป็นคนที่สุกงอมหอมหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์

“เพาะ” คือการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้านให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“ทักษะ”คือ การทำซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ

“ชีวิต” คือ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต

“ความสำเร็จ” คือ การได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ หรือ เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้


ดังนั้น “การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ” คือ การให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ ด้วยวิธีการให้ความรักความอบอุ่น สนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีจนเป็นนิสัย และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้านให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดกระทำได้นั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงบทบาทของตนเอง ดังนี้


1. บทบาทผู้ปกครอง ให้ความรักและเมตตาต่อลูกหลาน ให้เวลา ให้ความเข้าใจ เป็นต้นแบบที่เหมาะสม และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีวิธีคิดที่ถูกต้อง (Mind set) ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน ให้ความสนใจเรียนรู้ตามอัธยาศัยไปตลอดชีวิตเพื่อการอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล


2. บทบาทครูผู้สอน ต้องมีศาสตร์การสอนที่หลากหลาย ใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น มีลักษณะของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมกับวัย และสามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนวัยต่างๆเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกท้องถิ่น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้วย


ครูผู้สอน ต้องสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้ และควรศึกษาว่ามีเทคนิคและศาสตร์การสอนอะไรบ้าง? ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาเด็กและเยาวชนได้ อาทิเช่น เทคนิคการจัดการชั้นเรียน เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบ การใช้เพลง เกมการศึกษา การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเล่นกลางแจ้ง การเล่นเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยนำมาบูรณาการและออกแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ให้น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประสบผลสำเร็จในชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงวัยต่อไป


รูปแบบการสอนแบบ Active Learning สำหรับเด็กและเยาวชนมีอะไรบ้าง? เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนอย่างตื่นตัวและมีชีวิตชีวา เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มและดำเนินการเรียนรู้อย่างใส่ใจ จดจ่อกับเนื้อหาและเรื่องที่เรียนอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เชิงรุกมีรูปแบบหลากหลายประการ อาทิเช่น

·     การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / โครงการ เป็นฐาน

·     การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน

·     การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา เป็นฐาน

·     การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย เป็นฐาน

·     การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope)

·     การจัดการเรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติ/ ภาษาองค์รวม (Whole language)

·     การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ปัญญา (Constructionism)

·     การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)

·     ฯลฯ


    3. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรกำหนดนโยบายและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีมุมมองการปกป้องเด็กและเยาวชนได้ตรงกัน ดังนี้

   3.1 จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีมุมมองในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   3.2 จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเมตตาต่อกัน เข้าอกเข้าใจกัน เพราะบางครั้ง “ผู้ปกครองที่ดี ก็มีลูกหลานที่น่าสงสาร” รวมถึง “บางครั้งครูที่ดี ก็มีลูกศิษย์ที่น่าสงสาร”


4. บทบาทสถาบันการศึกษา และ องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรสนับสนุนนโยบายของการพัฒนาประเทศ และจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้การศึกษาพัฒนาครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตามที่ชาติคาดหวัง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของ “ครู” แต่คือผู้ที่มีความเชื่อและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง
Starfish Academy

ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
กระตุ้นคิดแบบ High Scope
Starfish Academy

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
1486 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:30 ชั่วโมง

เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนจะได้แนวคิดในการทำสื่อ เทคนิคไอเดียวิธีการสอน ที่จะทำให้ห้องเรียนสนุก ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

เคล็ดไม่ลับเปลี่ยนครูเป็น facilitator สอนอย่างไรให้เด็กสนุก มีส่วนร่วมในห้องเรียน

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Creative Thinking Classroom Design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Creative Thinking  Classroom Design
Starfish Academy

Creative Thinking Classroom Design

Starfish Academy
13412 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
284 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30
Starfish Academy

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
122 views • 1 ปีที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
112 views • 6 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #2
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”
03:31
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
100 views • 3 ปีที่แล้ว
“การศึกษาไทยไปทางไหนดี? ในช่วง COVID-19”