สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ไม่ยากอย่างที่คิด

FutureEd Fest
FutureEd Fest 2118 views • 8 เดือนที่แล้ว
สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ไม่ยากอย่างที่คิด

นิยามของนวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำแนวคิดวิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน (อัญชลี โพธิ์ทอง และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว (2542:9)

นักนวัตกรต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. Mindset ทัศนคติ
 2. Toolset การใช้เครื่องมือต่างๆ
 3. Skillset ทักษะต่างๆ

การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอน มี 3 สิ่งที่ต้องนึกถึงและจะต้องสอดคล้องเสมอ ได้แก่

 1. วิธีการสอน
 2. สื่อการสอน
 3. การวัดผล

วิธีการสร้างสื่อให้มีความแตกต่างมี 5 องค์ประกอบ

 1. นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (New Innovation)
 2. การนำไอเดีย วัสดุสื่อในรูปแบบต่างๆ มารวมกัน หรือประยุกต์จนเกิดสิ่งใหม่ (Combination)
 3. การบูรณาการ 2 หรือมากกว่า เช่น การสอนแบบข้ามสหวิชา ภาษาไทย+คณิตศาสตร์ +ทักษะต่างๆ (Integration) ในวิชาเดียวกัน (เนื้อหา + เนื้อหา) + จังหวัด ทำนอง = แต่งเพลง
 4. นวัตกรรมที่มีอยู่แล้วนำมาทำใหม่หรือปรับใหม่ เช่น การปรับจากช้อนไม้ เปลี่ยนเป็นช้อนโลหะ (Re-Invention)
 5. การนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ (Adaptability)

หากเราต้องการทำสื่อเพื่อเชิงพาณิชย์ (Unique Selling Point) สิ่งที่จะต้องมี ดังนี้

 1. แปลกใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน
 2. เคยมีมาก่อนแต่พัฒนาให้ดีขึ้น
 3. ปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 4. ผนวกหลายๆ ความรู้/ทักษะรวมกัน
 5. บูรณาการ
 6. ใช้วัสดุ หรือวิธีการออกแบบที่เหนือกว่า
 7. พัฒนาทักษะในสมองส่วนหน้า EF
 8. พัฒนาสมองซีกซ้าย/ขวา
 9. Learning Style
 10. พัฒนาจากงานวิจัยชั้นนำ
 11. เป็นวิชา ทักษะชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครทำ
 12. 5 minds for the future
 13. Human centered design
 14. Storytelling
 15. Gamification
 16. 7 Steps to behavior changes
 17. Design thinking
 18. Engagement strategy
 19. Grit/ Growth Mindset

ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการเรียนการสอนอย่างไร

 1. ช่วยออกแบบสื่อการสอน
 2. ช่วยแก้ปัญหาในชั้นเรียน เช่น ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ เราจะทำอย่างไร
 3. ช่วยออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
 4. ช่วยสร้างความสนุก สิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน

ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนได้บ้าง

 1. Social Media
 2. นิทรรศการ
 3. โฆษณา
 4. หนังที่ดี
 5. เพลงที่ฟัง
 6. คลาสที่เรียน
 7. ประสบการณ์ที่ได้รับ
 8. เรื่องราวที่คนคุยกัน

3 ข้อจำกัดที่จะทำให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 1. การกำหนดเวลา
 2. การให้อุปกรณ์ที่มีจำกัด
 3. การให้พื้นที่มีจำกัด

นวัตกรรม SCAMPER

S - Substitute การแทนที่ของวัสดุ

C- Combine การรวมวัสดุในการผลิต เช่น การนำตะกร้าเสริมมาในจักรยาน

A- Adapt นำแรงบันดาลใจสิ่งอื่นมาปรับโครงสร้าง

M- Modify/ Magnify/ Minify เพิ่ม/ลดขนาดให้มีความสวยงาม พร้อมใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย

P-Put to another use นำมาใช้ในเป้าหมายอื่นๆ

E-Eliminate / Reduce นำเอาวัสดุบางอย่างออก

R-Reverse / Rearrange นำส่วนประกอบบางอย่ามาจัดเรียงใหม่

*ในการพัฒนานวัตกรรมจะต้องมีการนำหลักการ SCRAMPER + Re-Invention = Modify Institue

6 ประเด็นหลักเพื่อการคิดนวัตกรรมให้รอบด้าน

 1. Level ระดับชั้นของเด็ก
 2. Subject เนื้อหาวิชา
 3. Format รูปแบบสื่อ
 4. Teachnique เทคนิค
 5. Method วิธีการใช้
 6. USP จุดขาย

รวมเทคนิคของการคิดนวัตกรรม

 1. Combination
 2. Duplicate
 3. Reduce
 4. Re-Invention
 5. Adaptability
 6. Substitute
 7. Eliminate
 8. Integration
 9. Gamification
 10. Storytelling

นวัตกรรมที่ออกมาจะเป็นรูปแบบไหนได้บ้าง

 1. Online learning
 2. Worksheet
 3. CAI
 4. Card Game
 5. Toy
 6. E-book
 7. Board game
 8. Model
 9. Craft
 10. Wheel
 11. VDO
 12. Boxset
 13. Slide
 14. AR/VR
 15. Puzzle
 16. Website
 17. Application

หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทั้งแนวคิด และวิธีการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนที่มีประโยชน์ นำไปปรับได้เลยสำหรับห้องเรียนของตนเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6305 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2489 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2515 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6991 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1174 views • 7 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
259 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม