เทคโนโลยีทางการศึกษา สุดยอด 5 ฟีเจอร์ เพื่อการประเมินสมรรถนะเด็กด้วย Starfish Class

เทคโนโลยีทางการศึกษา สุดยอด 5 ฟีเจอร์ เพื่อการประเมินสมรรถนะเด็กด้วย Starfish Class

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในทุกมิติของชีวิตมนุษย์ วงการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งวงการที่ได้รับการพลิกโฉมมากที่สุด ด้วยบทบาทของ เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology: EdTech) ที่หมายถึงแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับบทความนี้ Starfish Labz ขอพาทุกคนสำรวจทิศทางของ EdTech ระดับนานาชาติอย่างรวบรัด ก่อนแนะนำคุณสมบัติอันโดดเด่นของ Starfish Class ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของ เทคโนโลยีทางการศึกษา ในอนาคตอันใกล้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นดิจิทัล กล่าวคือ พื้นที่ของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นในผ่านสื่อที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (E-learning) เพราะสื่อดังกล่าวรองรับความยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้งในด้านข้อมูลและเวลาการเข้าถึง ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถปรับตารางการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่อื่น ๆ ของตนได้ อีกทั้งบทเรียนที่เป็นที่นิยมจะเป็นบทเรียนที่มีขนาดความยาวไม่มาก (Micro and Nano Learning) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน  มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกอนาคต (Future-Ready Skills and Development) พร้อมลดการท่องจำที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษา ยังมุ่งรองรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ดังจะเห็นได้จากการประเมินผล การเรียนรู้ด้วยวิธีดิจิทัล (Digital Assessment) การออกแบบเกมที่ตอบสนองต่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (Gamification in Education) ตลอดจนการใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไปสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน

สำหรับแอปพลิเคชัน Starfish Class เป็น EdTech ที่พัฒนาโดย Starfish Labz เพื่อเป็นผู้ช่วยคุณครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น มีคุณสมบัติอันโดดเด่นถึง 5 ประการ ได้แก่

1.บันทึกทุกความเคลื่อนไหวของทุกกิจกรรม

เมื่อคุณครูล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้า Feed ของแอปพลิเคชัน Starfish Class เป็นหน้าแรก ภายในหน้าดังกล่าว จะปรากฏบันทึกที่ระบุรายละเอียดของทุกกิจกรรมในห้องเรียนต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลติดตามความก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณครู สำหรับการประเมินผลทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนอีกด้วย ในขณะเดียวกัน คุณครูยังคงสามารถอัพโหลดหลักฐานประกอบการประเมิน เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้ทั้งในฟอร์แม็ตรูปภาพ วีดีโอ และไฟล์ทั่วไป

2.ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการ

เพื่อสนับสนุนความยืดหยุ่น ในกระบวนการการเรียนรู้ อันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญ ของ เทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อสอดรับกับความผันแปรของปัจจัยแวดล้อม ในการเรียนรู้ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน Starfish Class ได้รับการออกแบบให้คุณครูผู้ใช้งาน สามารถเลือกทักษะที่ปรากฏอยู่แล้วในระบบ หรือเพิ่มทักษะใหม่เข้าสู่กระบวนการประเมินผลได้ ตามความต้องการ เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ คุณครูอาจเลือกติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนแบบรายห้อง หรือรายบุคคลได้ตามความสะดวก

3.ร่วมด้วยช่วยกันในการประเมินกับเพื่อนครู

ในระหว่างการประเมิน คุณครูผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Starfish Class สามารถร่วมกันประเมินผลทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนได้ คุณสมบัตินี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้กระบวนการประเมินครอบคลุมมุมมองและความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพครู อันจะก่อให้เกิดทั้งความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและการแบ่งปันข้อค้นพบระหว่างการทำงาน ระหว่างคุณครูทุกท่านอีกด้วย

4.มีแพลตฟอร์มหลากหลายให้เลือกใช้

จากการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งด้านตัวเครื่อง (Hardware) และด้านชุดคำสั่งที่ติดตั้งภายในเครื่อง (Software) แอปพลิเคชัน Starfish Class จึงได้รับการพัฒนาให้ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการทั้ง IOS กับ Android (ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ Smartphone ส่วนใหญ่) และผ่านเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น คุณครูจึงสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามความสะดวก 

5.ไม่มีค่าใช้จ่าย

มาถึงคุณสมบัติสุดท้ายที่บทความนี้ภูมิใจนำเสนอ แอปพลิเคชัน Starfish Class สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะใช้งานคุณสมบัติใด ๆ ทั้งยังไม่มีข้อผูกมัด ที่อาจทำให้คุณครูผู้ใช้งานเกิดความไม่สบายใจอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นของแอปพลิเคชัน Starfish Class มีทิศทางสอดคล้องกับแนวโน้มที่ EdTech กำลังเคลื่อนไป กล่าวคือ เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นรองรับการจัดเก็บและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเหมาะกับการเป็นผู้ช่วยคนเก่งของคุณครู ในการวัดประเมินผลทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนรวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ล้วนมีส่วน  ช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านเอกสารและด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอน คุณครูจึงสามารถ ใช้เวลากับผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างความคุ้นเคยกับบุคลิก ความถนัดและความคาดหวังทางการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นำมาซึ่งการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิผลต่อผู้เรียนรายบุคคล และนั่นย่อมเป็นหัวใจของการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5909 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
373 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52265 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO