การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

FutureEd Fest
FutureEd Fest 292 views • 7 เดือนที่แล้ว
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

กิจกรรม Workshop หัวข้อ การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการโดยคุณศิริรัตน์ คำจูกัลย์ หัวหน้านักพัฒนาการศึกษาโครงการ Starfish Maker และครูปริญดา ใจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้การนำ Makerspace ไปใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Makerspace นำไปใช้กับวิชาใดได้บ้าง

 • วิชาภาษาไทย
 • ชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิชาคณิตศาสตร์ ใช้คำนวณต้นทุนในการผลิต
 • วิทยาศาสตร์ ใช้ในส่วนของปริมาณของ วัตถุดิบ รวมถึงขั้นตอนวิธีการปรุง
 • วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จะเป็นในเรื่องศึกษาข้อมูล โภชนาการและการออกกำลังกาย
 • วิชาสังคมศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร

วิธีการสอน Makerspace ในรายวิชาบูรณาการ

การสอนโดยยกตัวอย่าง ประเด็นปัญหาอาหารที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ โจทย์เมนูอาหารที่แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพ

 • ขั้น Ask ครูตั้งโจทย์คำถามปลายเปิดให้นักเรียนระดมความคิด และตอบ ให้นักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย
 • ขั้น Imagine ให้นักเรียนเลือกเมนูอาหารที่อยากทำ
 • ขั้น Plan นักเรียนวางแผน วัตถุดิบ /กี่ชิ้น /อัตราส่วนเท่าไหร่/ อุปกรณ์ / ขั้นตอน (ก่อน – หลัง)
 • ขั้น Create ลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามที่วางแผน
 • ขั้น Reflect & Redesign คิดสะท้อน / ทดลองชิม/ รสชาติที่ตั้งใจจะมีรสชาติใดบ้าง/ รสชาติเหล่านั้นมาจากวัตถุดิบอะไรให้เหตุผล / ครูกระตุ้นคิดโดยถามคำถามเพื่อพัฒนานักเรียน เช่น ถ้ามีโอกาสอยากพัฒนาสูตรเราจะเพิ่มในส่วนใด ในด้านรสชาติ/หน้าตาอาหาร เป็นต้น

การวิเคราะห์เทียบรายวิชา + Makerspace

วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนในการทำกิจกรรมเทียบกับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กำหนดมีอะไรบ้างอาทิเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย + ทักษะ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ Makerspace

 • ตอบโจทก์การเรียนรู้ที่มีความหมาย 91% ของผู้อำนวยการและครูที่ใช้นวัตกรรมสะท้อนการเรียนรู้ที่มีความหมาย
 • ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน: นักเรียนพัฒนาอย่างองค์รวมมีความกล้า รู้จักตัวเอง เรียนรู้เอง มีความมุ่งมั่นพัฒนา แม้เจอปัญหาและทั้งหมดนี้นำไปสู่ ความเป็นผู้ก่อการหรือ Agency
 • ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้ปกครอง & ครู : Maker Space เป็นแพลตฟอร์ม กายภาพที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของลูก และการทำงานของโรงเรียนมากขึ้น

Makerspace สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาใดก็ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยคุณครูนำกระบวนการ STEAM Design Process 5 ขั้นตอนไปเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2501 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6266 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2482 ผู้เรียน

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6088 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
338 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1