เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

Starfish Academy
Starfish Academy 589 views • 6 เดือนที่แล้ว
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

เพลงพื้นบ้าน คือ เพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่าใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้คำที่ง่ายๆ เน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญ เพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ คือเป็นเพลงที่ชาวบ้านอาศัยการฟังและจำ ไม่มีการจดเป็นตัวหนังสือ เนื้อร้องใช้คำง่ายๆ ใช้การปรบมือหรือใช้เครื่องประกอบจังหวะง่ายๆ ที่สำคัญต้องมีเสียงร้องรับของลูกคู่ ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น เช่นเพลงลำตัด เพลงรำโทน เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ เป็นเพลงที่ไม่เครียด เพราะเป็นเพลงที่สนุกสนานไม่มีการจดบันทึก แต่อาศัยการจำเพื่อใช้ร้องและเล่นในโอกาสต่างๆ ก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนผ่านเพลงพื้นบ้านได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพจะต้องรู้จักหลักของการเรียนรู้ นั่นคือ

การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเราเคยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหัดรวมทั้งปริมาณการเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียน ดังนี้

การกำหนดเนื้อหา +วิธีการสอน +นักเรียนมีความสุข นำไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่องสำนวนไทย +บรรยาย/เพลงพื้นบ้าน+สนุกสนาน/สรุปความรู้ นำไปสู่การเรียนรู้

การใช้เพลงพื้นบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน ที่สำคัญไม่ใช้ได้เฉพาะความสนุกสนานเท่านั้น นักเรียนจะต้องได้รับความรู้ (Knowledge) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงานมา วิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทํางาน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเองที่สำคัญอาจจะมีการสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมความดีความงามของความเป็นมนุษย์ในเนื้อหานั้นๆทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการใช้ชีวิตเป็นต้น ดังนั้นการใช้เพลงพื้นบ้านในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องได้รับการประเมินที่ครบตามเกณฑ์  KPA หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

เพลงพื้นบ้านจะนำไปสู่การเรียนรู้ได้ คือการนำเพลงพื้นบ้านเข้าไปสอนในรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องแต่คุณครูจะต้องนำเพลงพื้นบ้านมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาอื่นๆได้อย่างเหมาะสมหากผู้เรียนเกิดความสุขและสนุกสนานกับการเรียนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้นหรือเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้จึงจะสามารถเรียกได้ว่า “เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง” คือผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีความสุข หรือคุณครูอาจจะนำบทเพลงพื้นบ้านมาสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม หรืออาจจะมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนเรียนมีบทบาทมากกว่าครูผู้สอนเมื่อคุณครูสามารถใช้เพลงพื้นบ้านมาเป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ที่หนูๆชอบ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทย ได้ฝึกฝนความสามารถทางภาษา ได้หัดแต่งเพลงพื้นบ้านง่ายๆได้เอง รวมไปถึงได้แสดงความสามารถในด้านการร้องและร่ายรำ เท่ากับเป็นการผสมผสานความสามารถทั้งด้านวรรณศิลป์และนาฏศิลปเข้าด้วยกัน และเพลงพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่สำคัญเพลงพื้นบ้านจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย จนในที่สุดนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2327 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
312 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
575 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก