การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy 882 views • 7 เดือนที่แล้ว
การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีทั้งครอบครัวชนกลุ่มน้อยและชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและโครงงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวใช้หลักสูตรบูรณาการที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำผู้เรียนไปสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ/คุณค่า แล้วจึงวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะ/คุณค่านั้น

เริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปลาดาวโดยแบ่งกลุ่มสาระออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2) กลุ่มบูรณาการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้เรียนอย่างยั่งยืน ได้แก่ สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม (Makerspace) วิทยาการค้นคว้าเชิงระบบ (Problem Based Learning)

3) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักสร้างสรรค์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ลำดับต่อไปคือการกำหนดหัวเรื่องใหญ่ (Theme) โดยตัวอย่างของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้กำหนด 5 หัวเรื่อง ได้แก่ ชุมชนการเรียนรู้ สุขภาวะกายและจิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อย่อยด้วยตนเองหลังจากนั้นครูจะนำหัวข้อย่อยมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนโดยครูจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก/โค้ช และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

คุณครูโรงเรียนบ้านปลาดาว ใช้การจัดการเรียนรู้โดยเอาปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ด้วยกระบวนการ EDICRA ได้แก่ E = Explore สำรวจปัญหา / D = Define ระบุปัญหา / I = Investigate สืบสวนปัญหา / C = Create สร้างสรรค์ชิ้นงานจากปัญหา / R = Reflect สะท้อนการเรียนรู้ / A = Act สร้างความแตกต่างจากชิ้นงานใหม่

กระบวนการ EDICRA นี้ สามารถใช้ในกิจกรรม Makerspace ได้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ และเห็นคุณค่าของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ซึ่งกระบวนการสอนแบบ EDICRA ช่วยให้เด็ก ๆ ได้คิดปัญหาจริงลงมือแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม เห็นพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้ชัดเจน

ยกตัวอย่างกระบวนการ EDICRA ในแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน theme ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (วัดบ้านเด่น)

ขั้น E = Explore สำรวจปัญหา : ครูพาเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนา เพื่อให้นักเรียนสำรวจตัวเอง

ขั้น D = Define ระบุปัญหา : ครูให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับวัดบ้านเด่น

ขั้น I = Investigate สืบสวนปัญหา : นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากแหล่งสื่อ อินเทอร์เน็ต หนังสือ ผู้รู้ หรือสถานที่จริง หลังจากนั้น นักเรียนลงไปทัศนศึกษาที่วัดบ้านเด่น (ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้) เมื่อลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อย นักเรียนจะต้องสะท้อนคิดจากการทำกิจกรรมว่าได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติม หรือเจอปัญหาและอุปสรรค มีความรู้สึกก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น

ขั้น C = Create สร้างสรรค์ชิ้นงานจากปัญหา : นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน ออกแบบผลงานแบบจำลองวัดบ้านเด่น โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process

ขั้น R = Reflect สะท้อนการเรียนรู้ : นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ครูและเพื่อนให้ข้อเสนอแนะ และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องวัดบ้านเด่น

ขั้น A = Act สร้างความแตกต่าง : นักเรียนออกแบบชิ้นงานใหม่อีกครั้งจากการสะท้อนคิดที่ผ่านมา

รูปแบบการสอนบูรณาการ ด้วยกระบวนการ EDICRA เป็นหนึ่งในวิธีการสอนแบบ Active Learning ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะเด็กมากขึ้นเพราะเมื่อนักเรียนได้ลงมือทำเด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และสามารถออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชนของตัวเองได้ ซึ่งกระบวนการ EDICRA นั้นเป็นนวัตกรรมเด่นที่โรงเรียนบ้านปลาดาวใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตจริงได้

อ้างอิง

เอกสารหลักสูตรบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
309 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
187 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
901 views • 5 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA