การจัดการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์”อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

Starfish Academy
Starfish Academy 1059 views • 3 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์”อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะคุณครูสามารถใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ จนก่อให้เกิดสื่อหลากหลายรูปแบบ จะมีส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้ให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา “วิทยาศาสตร์” ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Canva เป็นตัวกลางในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งลักษณะแนวทางของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป จะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการนำหลักการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กับการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนมีหลักการคือ เป็นกระบวนการสร้างความรู้โดยนักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เองเป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของนักเรียนก่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง นักเรียนสามารถกำหนดหลักการที่ได้จากการปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้องเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยี โดยมีลำดับขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสืบเสาะหาความรู้ คือ 1. การสร้าง ความสนใจ (Engagement) 2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) 3. การอธิบาย (Explanation) 4. การขยายความรู้ (Elaboration) 5. การประเมินผล (Evaluation) สอดคล้องกับทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 

1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นั่นคือ มีความคิดสร้างสรรค์ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ รู้แก้ปัญหามีความรู้ในการสื่อสารได้ดีและเต็มใจให้ความร่วมมือ

2.ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือการอัปเดตทุกข้อมูลข่าวสาร มีการรู้เท่าทันสื่อ มีความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความฉลาดในการสื่อสาร

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ คือต้องมีความยืดหยุ่นรู้จักการปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบหน้าที่จนสามารถพัฒนาอาชีพโดยการหมั่นหาความรู้รอบด้านอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ในปัจจุบันเป็นยุคที่ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย จำเป็นจะต้องมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 3R 8C นั่นคือ 

3R 1. Reading อ่านออก 2. (W) Riting เขียนได้3. (A) Rithemetic คิดเลขเป็น

8C คือ 1. Critical thinking and problem solving 2. Creativity and innovation 3. Cross-cultural understanding 4. Collaboration teamwork and leadership 5. Communication information and media literacy 6. Computing and IT literacy 7. Career and learning skills 8. Compassion 

การใช้แอปพลิเคชัน Canva เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจาก Canva คือ โปรแกรมออกแบบสำเร็จรูปออนไลน์ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย สามารถออกแบบได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชา“วิทยาศาสตร์” ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นในการใช้แอปพลิเคชัน Canva ในการขั้นตอนการสร้างชิ้นงานกลุ่มและขั้นตอนการอภิปรายความรู้ร่วมกันสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนดังนี้

1.การลงทะเบียนสมัครใช้งาน (แนะนำ Canva for Education) สามารถใช้งานได้ Andriods, IOS, Website,

2.การเริ่มต้นการใช้งาน Canva เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้าง TEMPLATE ที่ต้องการโดยเลือกใช้ TEMPLATEต้นแบบหรือค้นหาผ่าน Search your content or Canvas ดังนั้นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของนักเรียนในการแบ่งปันการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่มสามารถทำได้ดังนี้

1.สร้าง TEMPLATE ชิ้นงานที่ต้องการ

2.เลือก SHARE ชิ้นงานที่ต้องการให้นักเรียนใช้พื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

3.SHARE ข้อมูลให้นักเรียนสามารถแก้ไขชิ้นงานได้

4.มีกิจกรรมการบันทึกผลการทดลองของนักเรียน

5.กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลและการอภิปรายผล

6.การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชัน Canva นั่นคือ

-การดาวน์โหลดข้อมูล

-การเลือก SHARE ข้อมูลเพื่อการใช้งานรูปแบบต่างๆ

-การSHARE ข้อมูลใน SOCIAL NETWORK ต่างๆ

เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนรายวิชา “วิทยาศาสตร์”ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Canva จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นในการเรียนหรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อทดสอบ หรือการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 50 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 80 เหรียญ

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
357 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
46 views • 9 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
286 views • 3 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
304 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA