เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy 1569 views • 10 เดือนที่แล้ว
เคล็ดลับ วPA จากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จากเกณฑ์การประเมิน วPA ที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาวิชาชีพของครู ทำให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบใหม่ การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียนและห้องเรียน ย่อมเป็นโอกาสสำหรับครูในการท้าทายตนเองด้านการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ที่ครูจัดการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงถึงแนวทาง กลยุทธ์สำคัญของการพัฒนา วPA เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามบริบทของครูผู้สอน นักเรียน และโรงเรียน ด้วยเทคนิคง่าย ๆ พิชิตเกณฑ์ประเมิน วPA ดังนี้

1) วางแผนเป้าหมายให้ชัดเจนในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามระดับปฏิบัติที่คาดหวัง

2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระดับปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ประเด็นท้าทาย และระยะเวลาตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขออย่างละเอียด

3) วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและสภาพปัญหาของผู้เรียน

4) วางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้

5) เขียนประเด็นท้าทายให้สอดคล้อง 8 ตัวชี้วัดตามบริบทของตนเองให้ชัดเจน ตรงกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

6) ปรับวิธีการสอนในห้องเรียนที่มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพิ่มบทบาทของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

7) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา บริบทห้องเรียน และบริบทโรงเรียนให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประเมิน

8) จัดทำคลิปการสอน โดยเลือกส่งคลิปการสอนที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินว่าต้องการแสดงให้เห็นในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอน รูปแบบกิจกรรม และเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมที่สามารถเชื่อมโยง หรือสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

เห็นได้ว่า การส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA เคล็ดลับสำคัญคือ ครูต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และผู้เรียนอย่างถ่องแท้ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย และนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและเกณฑ์พิจารณา เพียงเท่านี้การทำ PA ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับฟังเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com/วิดีโอ/playlist/21-starfish-talk

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5523 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3538 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6513 ผู้เรียน

Related Videos

PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

53 views • 29 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

167 views • 2 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

365 views • 3 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

59 views • 1 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร