คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

137 views • 1 เดือนที่แล้ว

Starfish Talk แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ในหัวข้อ “คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 19.00-20.00 น.โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้

 1. นายนจรส ศิริขรรแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี
 2. นายสดใส ใจตรง ครูชำนาญการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.กทม. เขต 2

โดยมี นายตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ในบทความนี้ถอดองค์ความรู้ที่สำคัญในการสร้างคลิปแรงบันดาลใจ สู่ความสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เกณฑ์ของการสร้างคลิปแรงบันดาลใจ 

 • ประเด็นในคลิปสามารถเป็นสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ก็ได้
 • นำเสนอได้ไม่เกิน 10 นาที ควรจัดสรรไม่ให้เกินเวลา 
 • คลิปแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 
 • นำเสนอตามมาตรฐานวิทยฐานะ เช่น ครูชำนาญการต้องพยายามสื่อสารในเชิงการแก้ปัญหาให้ได้
 • ไม่จำเป็นต้องไปจ้างตัดต่อ เราสามารถใช้โปรแกรมธรรมดาก็ได้
 • คลิปเกณฑ์ไม่มีคะแนน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ครูได้คะแนน 
 • คลิปที่มาแรงบันดาลใจ จะช่วยให้คุณครูไปปิดช่องว่าง และจุดอ่อนในคลิปแผนการสอนได้ 

เทคนิคการสร้างคลิปแรงบันดาลใจด้วย 5W 

1. วางโครงเรื่อง 

 • ใคร (แนะนำตัว)
 • ที่ไหน (แนะนำบริบทโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน ชื่อโรงเรียน) 
 • ทำอะไร (ครูทำอะไรเล่าให้ฟัง เช่น การจัดการเรียนจะต้องตรงกับแผนการสอน)
 • ทำทำไม (ทำไมทำเรื่องนี้ เพราะอะไร ทำไมถึงเริ่มแก้ไขเรื่องนี้กับนักเรียน) 
 • ผลลัพธ์เป็นอย่างไร (หลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วเด็กได้อะไร) 

2. ฝึกซ้อมการเล่าเรื่องอย่างสม่ำเสมอ 

3. ฝึกซ้อมท่าที การมองกล้อง และความเป็นธรรมชาติในการเล่าเรื่อง

การออกแบบห้องเรียนให้เป็น Active Learning

 • ไม่จำเป็นต้องจับกลุ่ม 4-5 คน ถ้าห้องเรียนมีนักเรียนน้อย 
 • ดูบริบทห้องเรียนว่าเรามีอะไร 
 • มีการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับนักเรียน เช่น การถาม - ตอบ 

6 ขั้นตอนการสร้างคลิปแรงบันดาลใจ

1. แนะนำตนเอง และบริบททั่วไปของโรงเรียน / ชั้นเรียน เช่น อธิบายบริบทโรงเรียน > ชั้นเรียน > ห้องเรียน และขอเสนออะไร และได้ทำตรงตามมาตรฐานวิทยฐานะของตัวเองอย่างไร 

2. เล่าสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อย่าลืมเชื่อมโยงกับระดับวิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เช่น เล่าสิ่งที่ตัวเองเจอ และเหตุผลในการเลือกปัญหานี้ บริบทนักเรียนเป็นอย่างไร / พยายามเอาโครงสร้างหลักสูตร หรือแผนมาใส่ก่อนในช่วงแรก 

3. บอกแนวทางในการแก้ปัญหา เทคนิค วิธีการสอน วิธีการพัฒนานักเรียน เช่น บอกเทคนิค กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา 

4. อธิบายกระบวนการสอน เช่น กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน ครูทำอะไร นักเรียนทำอะไร ผลเป็นอย่างไร 

5. เล่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในการสอน เช่น ผลลัพธ์ทั้งในด้านของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยการยกจุดประสงค์การเรียนรู้มาอธิบาย หรือใส่ร้อยละเข้าไปให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น

6. สรุปภาพรวมในการสอน เช่น สอนอะไร ทำอะไร เกิดขึ้นอย่างไร 

ตัวอย่างคอมเมนต์คณะกรรมการ

 • เด็กยกมือแล้วคุณครูไม่เห็น แต่คุณครูไม่อธิบาย
 • เด็กนั่งหลับ ครูไม่ได้ไปอธิบายปัญหาของเด็กคนนี้ 
 • ไม่ทำตามเกณฑ์ก.ค.ศ. 

เกณฑ์ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

ไฟล์วีดีทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ 

 • นำเสนอด้วยตัวเองเท่านั้น (ตัวจริง เสียงจริง เห็นหน้า) 
 • แทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนำ ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่ซ้อนตัวอักษร
 • เป็นไฟล์ MP4 ความยาวไม่เกิน 10 นาที 
 • แนะนำตนเอง แนะนำบริบทพื้นที่โรงเรียน บริบทนักเรียนคร่าวๆ (เกริ่นให้กรรมการได้ทราบ)
 • เล่า หรือรายงานสภาพปัญหาที่คุณครูพบ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • เล่าที่มา ความสำคัญของปัญหา มีเล่าแรงบันดาลใจของคุณครู
 • มีสคริปต์ได้ (แนะนำให้พูด เล่า บรรยาย ให้เป็นธรรมชาติ สีหน้าบ่งบอกถึงความสุข สามารถไปถ่ายทำที่อื่นได้)
 • ทำอย่างไรก็ได้ให้กรรมการทราบ ให้กรรมการเข้าใจสิ่งที่คุณครูทำ สิ่งที่คุณครูแก้ไข สิ่งที่คุณครูพัฒนา สิ่งที่คุณครูภูมิใจ (แรงบันดาลใจ) ให้คิดง่ายๆ ว่า เรากำลังเล่าเรื่องให้ใครคนหนึ่งฟังอย่างเป็นระบบ) 

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะถ่ายทำ ครูควรทำอย่างไร 

 • เคส1 : ถ้านักเรียนลาป่วย ลากิจในขณะที่ถ่ายทำต้องทำอย่างไร / ตอบ ให้คุณครูไปเล่าในคลิปแรงบันดาลใจว่า จะติดตามเด็กนักเรียนที่ไม่ได้มาเพื่อนำมาซ่อมเสริมทีหลัง หรือให้เขียนในบันทึกหลังสอนได้ 
 • เคส 2 : หากนักเรียนพูดคำหยาบต้องทำอย่างไร / ตอบ ขอให้คุณครูเดินเข้าไปแก้ไขได้ทันที 

ทิ้งท้ายให้กำลังใจคุณครู

 • คุณครูที่ไม่ได้ผ่าน ไม่ได้หมายความว่าคุณครูทำแย่ แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่าง เราต้องเข้าใจธรรมชาติของการประเมิน ถือว่าเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป เสียใจได้ แต่อย่าเสียใจนาน เป้าหมายของเราไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว ลองหาที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาต่อไป 
 • ล้มแล้วลุกให้เร็ว ไม่มีใครล้มตลอดไป ถ้าตกไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นครูที่ดี ลองหาสาเหตุ และอ่านเกณฑ์ให้ชัดเจน ลองไปหาที่ปรึกษาที่ตรงใจเรา และลองเรียนรู้จากคนที่ผ่านว่าผ่านเพราะเหตุใด และพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ 


วิดีโอใกล้เคียง

PA Live Talk  วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

8 views • 2 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

42 views • 28 วันที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

328 views • 2 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"
01:26:10
Starfish Academy

"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"

Starfish Academy
119 views • 6 เดือนที่แล้ว
"ความท้าทาย โอกาส และความสำเร็จ"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5465 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3519 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6451 ผู้เรียน