แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ของ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy 4052 views • 4 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ของ วPA

อย่างที่ทราบกันดีว่า การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ วPA เป็นรูปแบบการประเมินที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ซึ่งจากการประเมินตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยในครั้งนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ด้านที่ 2 ของ วPA 

สำหรับการรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียน สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงคือ 

1) จะทำยังไงให้ตอบโจทย์ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด 

2) กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา หรือแก้ปัญหา 

3) การสร้างนวัตกรรม หรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning 

4) การรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียน สามารถนำเสนอผลงาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน หรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง การวัดประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิเช่น แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม แบบบันทึกผลการเรียนรู้ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือการนำเสนอผลงานทั้งที่สำเร็จหรือไม่ก็ได้ เพื่อทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5) รูปแบบรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียน สามารถส่งผลงานได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไฟล์ภาพให้เสนอเป็นไฟล์ PPG, PNG หรือ PDF จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (A4) โดยแต่ละหน้ามีจำนวนไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมคำอธิบายใต้รูปภาพ หรือไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์ ทั้งนี้ ในการส่งไฟล์ดิจิทัลดังกล่าว หากเป็นไฟล์วิดีทัศน์ส่งได้เพียง 1 ไฟล์ และสามารถส่งไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพไม่เกิน 2 ไฟล์ หากนำเสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ใช่ไฟล์วิดีทัศน์สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ 

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญของการประเมิน คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com หรือ fb.watch/kWXc2-4rQ4/?mibextid=Nif5oz 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เปิดตัวช่วยครู เตรียมความพร้อมวิทยฐานะใหม่
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4955 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เปิดตัวช่วยครู เตรียมความพร้อมวิทยฐานะใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3264 ผู้เรียน
เปิดตัวช่วยครู เตรียมความพร้อมวิทยฐานะใหม่
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5658 ผู้เรียน

Related Videos

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
290 views • 3 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
318 views • 5 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
01:16:37

"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA

52 views • 3 วันที่แล้ว
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
734 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน