ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Academy
Starfish Academy 1522 views • 1 ปีที่แล้ว
ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้"

เราจำเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิด ความเชื่อ (Mentality) นั่นคือเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสอนวิธีปฏิบัติ ที่คุ้นชินเดิมๆระบบวิทยฐานะใหม่ๆไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูด้วย”

จากการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากรูปแบบการประเมินได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ระบบ PA) ผลงานที่ครูจะใช้เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในด้านที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการเรียนรู้ คลิปวิดีทัศน์การสอนและคลิปที่แสดงถึงปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจ ทั้ง 3 ส่วนประกอบกัน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564 สำหรับเทคนิคการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และคลิปวิดีทัศน์ 

1) การกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน หรือชีวิตประจำวันของเด็กได้ ตามมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด

2) การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง

3) การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอนเพื่อส่งเป็นผลงานด้านที่ 1 ที่ใช้ประกอบการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไม่จำเป็นต้องตรงประเด็นท้าทายที่ระบุไว้ใน PA โดยจุดเน้นของคลิปคือ 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Performance ในการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน แต่สามารถทำให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อบูรณาการได้ แบ่งออกเป็น 

1) ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ความยาวไม่เกิน 60 นาที ตามบริบทโรงเรียน 

2) ไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที

ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ ว9/2564 ได้แก่สาระสำคัญจุดประสงค์ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้กิจกรรม(ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นฝึกปฏิบัติและนำเสนอ ขั้นสรุป) สื่อประกอบ/แหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลการบันทึกหลังสอน ผลงาน/ผลลัพธ์ของผู้เรียน และแบบประเมินต่างๆ

สำหรับการประเมิน แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้องถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 

3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) 

4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้องถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross-Function Skills) โดยเทคนิคสำคัญในการประเมิน คือการพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสอดคล้องในด้านใดซึ่งผลลัพธ์ที่จะนำเสนออาจเป็นชิ้นงานหรือผลการปฏิบัติก็ได้

เห็นได้ว่าในการทำ PA นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพียงแค่ครูเริ่มเปิดใจ เตรียมความพร้อม เข้าใจธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก เลือกเนื้อหาหรือเรื่องที่เด็กสนใจจัดทำแผนการเรียนรู้และจัดทำสื่อเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ และสามารถต่อยอดสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเทคนิค เคล็ดลับดี ๆ อีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่

https://fb.watch/i9FHUgbk9W/ หรือ www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1586 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6024 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
423 views • 7 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49729 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
420 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA