เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

จากการกำหนดมาตรฐานวิทยฐานะของครู (วPA) ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น การใช้ปัญหาที่พบในห้องเรียนนำมาเขียนเป็นประเด็นท้าทายที่เชื่อมโยง

การจัดการเรียนการสอน ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ วPA ได้

สำหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบโจทย์ในการประเมินเพื่อขอให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ครูจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcomes) ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอน หรือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ กระบวนการ หรือเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ ใบงาน สื่อการสอน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning อาทิเช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน การใช้รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ฯลฯ เป็นต้น สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 3) ผู้เรียนสร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และ 8) ผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสิ่งที่เรียน เข้าใจบทเรียนจากเนื้อหามโนทัศน์ที่ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัดที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ฉะนั้น องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ วPA คือ การระบุปัญหาในมิติของนักเรียนในรายวิชานั้น ๆ การกำหนดเทคนิค/วิธีการสอน ขั้นตอนการสอน และระบุ 8 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการจัดการเรียนรู้ และต่อยอดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA สิ่งที่สำคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัดและเหมาะสมกับผู้เรียน สื่อการสอนที่หลากหลาย และการวัดประเมินผลที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ 

www.facebook.com/groups/541874742829976 มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1635 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
508 views • 10 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55704 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
485 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA