กิจกรรม Focus Group โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟู การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 1009 views • 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม Focus Group  โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟู การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

กิจกรรม Focus Group ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ง UNICEF กสศ. 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ สถานศึกษา และองค์กรทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละสถานศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) ข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ติดตาม วัดผลความสำเร็จ ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาครูในโรงเรียน 

3) โรงเรียนใช้ Micro Learning พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และสุขภาวะกายจิต อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การพัฒนาและติดตาม เพื่อลดภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

สำหรับประเด็นที่ 1 ข้อค้นพบที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูในโรงเรียน ได้แก่ 

1) การทำงานเป็นทีมของคณะครู โดยเริ่มจากการวางแผนมาตรการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย 5 องค์ประกอบให้กับผู้เรียน การประเมินสภาพแวดล้อม การวางแผน การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

2) กระบวนการ PLC ในด้านการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

3) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานในด้านต่างๆ 

4) การประเมินเพื่อการพัฒนา 

5) การนิเทศติดตาม สนับสนุนครูนักเรียน เป็นการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ติดตาม ให้กำลังใจและเสริมแรงให้กับครูผู้สอน

6) ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 

7) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายใต้โครงการ ไม่ว่าจะเป็น โค้ช ศึกษานิเทศก์ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษา แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ  

8) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง (TSQP) กับมูลนิธิสตาร์ฟิชฯ ในการนำความรู้มาต่อยอดบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ติดตาม วัดผลความสำเร็จด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูในโรงเรียน หัวใจสำคัญของการประเมินติดตาม คือ ผู้บริหารโรงเรียน และการประเมินที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative as Assessment) ทั้งนี้ การประเมินจะสำเร็จได้ต้องประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเสริมศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน การเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่าย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ ฉะนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ติดตาม เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบประเมิน แบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบบันทึก หรือการประเมินในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดทำเครื่องมือประเมินขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ประเด็นที่ 3 โรงเรียนใช้ Micro Learning พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และสุขภาวะกายจิต พบว่า การใช้ Micro Learning สามารถเรียนรู้ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการสอนของครู และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนสามารถจัดเนื้อหา ความรู้ ให้เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลได้ โดยเครื่องมือในการเรียนรู้ Micro Learning เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ เพลง เกมส์ สื่อโซเซียลมีเดีย เป็นต้น

เห็นได้ว่า การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมาจากการวางแผนที่ดี การได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งการติดตามประเมินผลต้องมีการสะท้อนผลกลับ โดยเฉพาะการประเมินรายบุคคลเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็ก สำหรับเครื่องมือวัดประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ Micro Learning เป็นตัวช่วยบทเรียนในการพัฒนาครู นักเรียน เพื่อ่ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

เบื่อไหม? กับการจดโน้ตแบบเดิมๆ หรือหากคุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้จดจำได้แม่นยำ คิดสร้างสรรค์ และสนุกขึ้นหรืออยากจดโ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note
Starfish Labz

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
420 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
423 views • 7 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
377 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
371 views • 9 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน