PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

Starfish Academy
Starfish Academy 908 views • 1 ปีที่แล้ว
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

โครงการ Starfish Future Labz

กิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

การดำเนินกิจกรรม PLC ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากตัวแทนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนที่เข้าร่วม โรงเรียนวัดปรังกาสี โรงเรียนหนองปรือวิทยาคม โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนบ้านกองม่องทะ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เกี่ยวกับเครื่องมือ Starfish Labz สามารถพัฒนาวิชาชีพของครูได้อย่างไร และสามารถคืนครูสู่ห้องเรียนได้หรือไม่ อย่างไร  

จากภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ และปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เครื่องมือ Starfish Labz สามารถพัฒนาศักยภาพครูและตอบโจทย์ในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการสอนของครู การเสริมเครื่องมือการสอน เทคนิคในการสร้างเครื่องมือ ตลอดจนการวัดและประเมินผลผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยครูทำหน้าที่เป็นโค้ช อีกทั้ง Starfish Labz สามารถคืนครูสู่ห้องเรียนได้ โดยครูสามารถใช้เวลาว่างในการพัฒนาศักยภาพ หรือมาตรฐานของตนเองตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ จากบทเรียนหรือคอร์สต่างๆ ที่ Starfish Labz ได้รวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆ Google site การออกแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการวัดและการประเมินผล รวมไปถึงการออกแบบจัดการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยที่ครูยังคงอยู่กับนักเรียนได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของ Starfish Labz ในการคืนครูสู่ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Starfish Labz ได้มีเนื้อหาคอร์สการเรียนรู้ที่หลากหลายแบ่งตามสมรรถนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือครูที่สามารถเข้าคอร์สเพื่อพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ หรือแบ่งตามทักษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 บท โดยในแต่ละบทจะประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้ VDO บทความ และแบบทดสอบ เมื่อเรียนรู้ครบทั้งคอร์สสามารถรับเกียรติบัตรได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ ทดลองใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com

ห้องย่อยที่ 4 (Starfish Class) 

Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูในการประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในรูปแบบสำเร็จรูป ทั้งการประเมินแบบรายบุคคล หรือประเมินแบบรายกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรม โดยสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าเป็น Starfish Class Website หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับการประเมินครูสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น รูปภาพหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินได้ และนักเรียนสามารถส่งรหัสเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมการประเมินเพื่อให้นักเรียนรู้จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเองได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถประเมินและวิเคราะห์ในรูปแบบ Spider Graph ในการช่วยออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาจุดเด่นและเสริมจุดที่ควรพัฒนาให้นักเรียนได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และจากการใช้เครื่องมือ Starfish Class ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เห็นการพัฒนาของตนเองในการค้นพบความชอบ ความถนัด ความสามารถของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า Starfish Class เป็นเครื่องมือที่สามารถประเมินทักษะ สมรรถนะของผู้เรียนจากการสะท้อนตัวตนของผู้เรียนได้ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อให้ครูได้ใช้เวลาในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนตามทักษะในด้านต่างๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถทดลองใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishClass.com

ห้องย่อยที่ 5 (Starfish Portfolio)

Starfish Portfolio เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแฟ้มสะสมงาน ในรูปแบบเทมเพลตสำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายในการเพิ่มเติม ลบ จัดเก็บข้อมูลผลงานได้ตลอดเวลา ในส่วนของครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในแต่ละวิชาได้อย่างหลากหลาย ติดตามพัฒนาการของนักเรียน เชื่อมโยงกับเกียรติบัตรที่มีอยู่ในระบบและนอกระบบได้ สำหรับนักเรียน Starfish Portfolio ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ให้เด็กเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเองได้ จะเห็นได้ว่า Starfish Portfolio สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ในทุกรายวิชา เช่น เอกสารประกอบสื่อสัมภาษณ์ E- Portfolio เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็น Portfolio อย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถต่อยอดนำไปใช้กับการประเมิน วPA ได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishClass.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
379 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14885 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21