Lesson Idea : การลดใช้กระดาษแบบง่ายๆ เรื่องราววิธีการลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้กระดาษ ไอเดียง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้