How-To : การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง ครูยิ้ม ครูประจำชั้นในระดับอนุบาล โรงเรียนวัดร้องอ้อ จ.เชียงใหม่ ได้ใช้การจำลองแผนที่ เข้ามาประยุกต์สอนใจกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัญญาณจราจร