สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ

เรียนรู้ความสำคัญ กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็ก การนำเครื่องดนตรีมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง ความหมายและสำคัญของดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

กิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ได้แก่ กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การร้องเพลง และการบรรเลงเครื่องดนตรีอย่างง่าย เด็กจะสนุกกับกิจกรรมที่เขาได้ออกความคิด ได้เคลื่อนไหว ได้ใช้ภาษา บรรเลงเครื่องดนตรี และร้องเพลง กิจกรรมดนตรียังช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

Learning Outcomes

ความสำคัญของดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

การนำเครื่องดนตรีมาจัดประสบการณ์

แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรี

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.06.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความหมายและสำคัญของดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

ความหมายและสำคัญของดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

ความรู้พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

ความรู้พื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีให้กับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีให้กับเด็กปฐมวัย