Lesson Idea : สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว เรื่องราวของการผลิตสื่อสร้างความสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กในระดับชั้นปฐมวัย เป็นการสร้างจุดสนใจให้กับเด็ก สร้างสรรค์ผลงานทางการเรียนปนเล่น