How to ทีม FNF

ผลงานคลิปวีดีโอจากผู้เข้าประกวดในโครงการ Starfish Labz Clips VDO Contest ในการผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต โดยทีม FNF

www.starfishlabz.com
www.facebook.com/starfishlabz

วิดีโอใกล้เคียง

How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
238 views • 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1132 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
274 views • 3 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
275 views • 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Intermediate
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ระบบการศึกษาและโรงเรียนจะต้องมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงแนวคิ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
15 ผู้เรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
215 ผู้เรียน