II เล่นในลานกว้าง II
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรุ่งอรุณ

ในหน่วยบูรณาการระดับชั้น ป.1 ในหนึ่งปีการศึกษา ครูมีเป้าหมายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ที่มีผลต่อชีวิตเขา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ ตัวเขากับสัตว์ ตัวเขากับพืช ตัวเขากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนนำไปสู่การที่เด็กค่อยๆ เข้าใจเรื่องความหมายของชีวิตที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งอื่นๆ หรือผู้อื่น

เทอมแรกเนื่องจากเด็กๆ เพิ่งก้าวข้ามมาจากช่วงชั้นอนุบาล ระบบความสัมพันธ์แรกที่จำเป็นสำหรับเด็ก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน การรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ที่เขาไม่เคยเจอหรือว่าเขาอาจจะเจอแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไร

ในเทอม 2 เป็นการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ โดยครูพาเด็กๆ สำรวจธรรมชาติรอบโรงเรียน และธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน แต่การสำรวจอาจเป็นเรื่องไม่สนุกกับเด็ก ครูจึงใช้วิธีการ “ชวนเด็กๆ ไปเล่นในธรรมชาติ” เล่นกันจนสนุก แล้วดูว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างไร สังเกตว่าจะหยิบจับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมาเล่นหรือประกอบกับเครื่องเล่นของเขาได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว

ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเรียนรู้ในตอน “เล่นในลานกว้าง” ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาวที่ในโรงเรียนมีใบไม้ร่วงเยอะ ใบไม้แต่ละชนิดต่างก็มีสีสันและรูปร่างแตกต่างกัน ครูจึงชวนเด็กๆ เก็บใบไม้มาทำหน้ากาก เด็กๆ ได้สังเกตสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างใบไม้สดกับใบไม้แห้ง วิเคราะห์ลักษณะใบไม้แต่ละชนิดที่เลือกมาทำหน้ากาก เช่น สี รูปร่าง ขนาด ลงมือทำหน้ากาก เรียนรู้การแก้ปัญหาขณะทำงาน เมื่อทำหน้ากากเสร็จและนำไปเล่นร่วมกัน เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าและความงดงามของธรรมชาติ ที่เขาสามารถหยิบจับมาทำของเล่นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องซื้อหา