10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy 8373 views • 1 ปีที่แล้ว
10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

การเป็น “ผู้บริหารโรงเรียน” ในแต่ละวันจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และมีนักเรียนหลายระดับชั้นก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น หรือปัญหาในการบริหารโรงเรียน ปัญหาของผู้ปกครอง เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า งานของผู้บริหารเป็นงานที่หนัก แต่เป้าหมายที่สำคัญก็คือ เด็ก ๆ จะต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันนี้ Starfish Labz ขอนำเสนอ “10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี” เพื่อการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อันดับ 1 มีจิตวิญญาณที่นึกถึงเด็กเป็นที่หนึ่ง การบริหารงานเป็นที่สอง : ผู้บริหารมักให้ความสำคัญกับงบประมาณของโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ แต่อย่าลืมนึกถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตัวเอง ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับ“ความสำเร็จของนักเรียน” อีกทั้งนักเรียน ครูผู้ปกครอง และชุมชนต่างก็ต้องการที่จะพึ่งพาผู้บริหาร

อันดับ 2 ส่งเสริมวิสัยทัศน์อยู่เสมอ : ผู้บริหารที่ดีต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และต้องสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อทุกคนทำสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่มากขึ้น แต่ยังทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะทุกคนได้เชื่อมโยงความรับผิดชอบของตนเองไปกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

อันดับ 3 สื่อสารได้อย่างชัดเจน : การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้การทำงานออกมาไร้ประสิทธิภาพ ถ้าผู้บริหารสื่อสารไม่ชัดเจนและไม่สามารถทำให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจได้ก็จะทำให้บุคลากรทำงานได้ไม่ดี ดังนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นผู้บริหารที่ดี 

อันดับ 4 กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง : ผู้บริหารที่ดีจะต้องยืนหยัดในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง

อันดับ 5 ลงมือทำอย่างเด็ดขาด มั่นใจ : ผู้บริหารที่ดีจะใช้เวลาในการเข้าใจปัญหาก่อนเป็นอย่างแรก และลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด มั่นใจ แต่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการทำโดยไม่คิด และการคิดอย่างถี่ถ้วนเกินไปจนไม่ได้ลงมือทำ 

อันดับ 6 กระจายงานให้ผู้อื่นได้ : ธรรมชาติของผู้บริหารมักจะทำอะไรด้วยตัวเอง แต่การกระจายงานให้ผู้อื่นทำเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้ผู้บริหารควบคุมคุณภาพงานได้ และยังได้พัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อช่วยกันไปให้ถึงเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ การกระจายงานจะช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้สำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว 

อันดับ 7 ให้กำลังใจผู้อื่นได้ : ผู้บริหารที่ดีจะมองเห็นข้อดีของผู้อื่น และส่งเสริมให้ข้อดีนั้นเปร่งประกายออกมาก เช่น ครูจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารให้อำนาจครูตัดสินใจ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เป็นต้น 

อันดับ 8 บริหารจัดการ เรียงลำดับความสำคัญเป็น : ผู้บริหารที่ดีจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ และสิ่งนั้นต้องเกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก 

อันดับ 9 รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ : ผู้บริหารที่ดีจะสามารถ “รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ” มองเห็นและเปิดใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือมุมมองตัวเอง มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองต่อสิ่งอื่น ๆ เสมอ จดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองกำลังรับฟัง ใส่ใจ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองของผู้อื่น เช่น การเปิดใจรับฟังปัญหาของครูโดยที่ไม่เอามุมมองของตัวเองตัดสิน เป็นต้น

อันดับ 10 บริหารความเสี่ยงได้ดี : ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตัดสินใจเพียงเสี้ยวนาที ขณะเดียวกันต้องชั่งน้ำหนักต้นทุน ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับ คำนวณความเป็นไปได้ต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องมองไปข้างหน้า นึกถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเข้ามาที่มีผลต่อโรงเรียน

ดังนั้น หากผู้บริหารสามารถพัฒนาคุณสมบัติทั้ง 10 เรื่องนี้ได้ในทุกวันก็จะสามารถเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดีและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้

แปลและเรียบเรียงจาก :

Castillo. (2019). Top 10 Qualities of a Good School Principal.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

วัยรุ่น หากมีร่างกายที่สมส่วนย่อมทำให้มีสุขภาพดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะส่งผลร่างกายแข็งแร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกายระดับชั้น ม.ต้น

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
203 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED
25:11
Starfish Academy

ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED

Starfish Academy
158 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูไทเลย นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิตประจำวันเป็นฐาน BLENDED