10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy 707 views • 4 เดือนที่แล้ว
10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

การเป็น “ผู้บริหารโรงเรียน” ในแต่ละวันจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และมีนักเรียนหลายระดับชั้นก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น หรือปัญหาในการบริหารโรงเรียน ปัญหาของผู้ปกครอง เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า งานของผู้บริหารเป็นงานที่หนัก แต่เป้าหมายที่สำคัญก็คือ เด็ก ๆ จะต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันนี้ Starfish Labz ขอนำเสนอ “10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี” เพื่อการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อันดับ 1 มีจิตวิญญาณที่นึกถึงเด็กเป็นที่หนึ่ง การบริหารงานเป็นที่สอง : ผู้บริหารมักให้ความสำคัญกับงบประมาณของโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ แต่อย่าลืมนึกถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตัวเอง ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับ“ความสำเร็จของนักเรียน” อีกทั้งนักเรียน ครูผู้ปกครอง และชุมชนต่างก็ต้องการที่จะพึ่งพาผู้บริหาร

อันดับ 2 ส่งเสริมวิสัยทัศน์อยู่เสมอ : ผู้บริหารที่ดีต้องสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และต้องสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อทุกคนทำสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่มากขึ้น แต่ยังทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพราะทุกคนได้เชื่อมโยงความรับผิดชอบของตนเองไปกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

อันดับ 3 สื่อสารได้อย่างชัดเจน : การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้การทำงานออกมาไร้ประสิทธิภาพ ถ้าผู้บริหารสื่อสารไม่ชัดเจนและไม่สามารถทำให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจได้ก็จะทำให้บุคลากรทำงานได้ไม่ดี ดังนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นผู้บริหารที่ดี 

อันดับ 4 กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง : ผู้บริหารที่ดีจะต้องยืนหยัดในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง

อันดับ 5 ลงมือทำอย่างเด็ดขาด มั่นใจ : ผู้บริหารที่ดีจะใช้เวลาในการเข้าใจปัญหาก่อนเป็นอย่างแรก และลงมือแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด มั่นใจ แต่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการทำโดยไม่คิด และการคิดอย่างถี่ถ้วนเกินไปจนไม่ได้ลงมือทำ 

อันดับ 6 กระจายงานให้ผู้อื่นได้ : ธรรมชาติของผู้บริหารมักจะทำอะไรด้วยตัวเอง แต่การกระจายงานให้ผู้อื่นทำเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้ผู้บริหารควบคุมคุณภาพงานได้ และยังได้พัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อช่วยกันไปให้ถึงเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ การกระจายงานจะช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้สำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว 

อันดับ 7 ให้กำลังใจผู้อื่นได้ : ผู้บริหารที่ดีจะมองเห็นข้อดีของผู้อื่น และส่งเสริมให้ข้อดีนั้นเปร่งประกายออกมาก เช่น ครูจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารให้อำนาจครูตัดสินใจ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เป็นต้น 

อันดับ 8 บริหารจัดการ เรียงลำดับความสำคัญเป็น : ผู้บริหารที่ดีจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ และสิ่งนั้นต้องเกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก 

อันดับ 9 รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ : ผู้บริหารที่ดีจะสามารถ “รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ” มองเห็นและเปิดใจรับฟังสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือมุมมองตัวเอง มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองต่อสิ่งอื่น ๆ เสมอ จดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองกำลังรับฟัง ใส่ใจ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองของผู้อื่น เช่น การเปิดใจรับฟังปัญหาของครูโดยที่ไม่เอามุมมองของตัวเองตัดสิน เป็นต้น

อันดับ 10 บริหารความเสี่ยงได้ดี : ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตัดสินใจเพียงเสี้ยวนาที ขณะเดียวกันต้องชั่งน้ำหนักต้นทุน ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับ คำนวณความเป็นไปได้ต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องมองไปข้างหน้า นึกถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเข้ามาที่มีผลต่อโรงเรียน

ดังนั้น หากผู้บริหารสามารถพัฒนาคุณสมบัติทั้ง 10 เรื่องนี้ได้ในทุกวันก็จะสามารถเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดีและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้

แปลและเรียบเรียงจาก :

Castillo. (2019). Top 10 Qualities of a Good School Principal.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
174 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
36 views • 8 วันที่แล้ว
Makerspace Day #2