II นักสืบเมืองกรุง II
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรุ่งอรุณ

ภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนได้ทำความรู้จักกรุงเทพฯ จาก “เขต” ที่เป็นที่ตั้งของบ้านตนเอง ในหน่วยโครงงานบูรณาการ “กรุงเทพบ้านฉัน” ในภาคเรียนที่ 2 นี้ครูพานักเรียนขยายการเรียนรู้ไปรู้จักกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้โจทย์การเรียนรู้มาจากนักเรียน และนักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยคำถามตอนต้นภาคเรียนว่า “นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกรุงเทพต่อ”

เมื่ออยากรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไร จะเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นอย่างไร
เป็นกระบวนการที่นักเรียนต้องคิดต่อ เพื่อพาตัวเองไปรู้ในสิ่งที่อยากรู้

ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเรียนรู้ในตอน “การวางแผนออกภาคสนาม” ตามหัวข้อที่สนใจ หลังจากผ่านกระบวนการศึกษาและสืบค้นจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตมาแล้ว นักเรียนพบว่าความรู้ที่ต้องการจะรู้เกี่ยวกับกรุงเทพยังไม่พอ ไม่ชัดเจน จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้จริงหรือสถานที่จริง จึงเป็นที่มาของการวางแผนออกภาคสนามเพื่อศึกษาในพื้นที่จริง

จะไปศึกษาเรื่องอะไร ต้องไปศึกษาที่ไหน จะไปหาใคร ไปอย่างไร ต้องติดต่ออย่างไรกว่าจะได้ความรู้นั้นมา เป็นงานที่นักเรียนแต่ละกลุ่มซึ่งสนใจในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ต้องวางแผนและทำงานร่วมกัน ในฐานะเจ้าของงาน เจ้าของการเรียนรู้

โดยมีครูทำหน้าที่จัดกระบวนการ พาลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นตลอดภาคเรียน เป็นผู้คอยสังเกต คอยประเมิน และเป็นผู้ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้น