สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

FXPPINK
FXPPINK
Written by: 11.03.2023

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 11.03.2023

Aiiw
Aiiw
Written by: 11.03.2023

ดารารัตน์ ไชยสาร
ดารารัตน์ ไชยสาร
Written by: 11.03.2023

ณัฏฐ์ยุพา
ณัฏฐ์ยุพา
Written by: 11.03.2023

สมจิตต์
สมจิตต์
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างนวัตกรรมที่ใช้กับนักเรียนได้จริงๆและมีความสนใจ

Krunok
Krunok
Written by: 11.03.2023

เป็นแนวทางในการจัดทำBooklet เพื่อใช้จ้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

นางณฐิญา
นางณฐิญา
Written by: 11.03.2023

Pinyo
Pinyo
Written by: 11.03.2023

จามจุรี
จามจุรี
Written by: 11.03.2023

ศิมาภรณ์
ศิมาภรณ์
Written by: 11.03.2023

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 11.03.2023

เอื้อมพร
เอื้อมพร
Written by: 11.03.2023

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 11.03.2023

นางศุภลักษณ์
นางศุภลักษณ์
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้ในการนำBookletมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 11.03.2023

Aminah
Aminah
Written by: 11.03.2023

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 11.03.2023

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 11.03.2023

ดีมากค่ะได้รับประโยชน์มาก

นางจิรฐา
นางจิรฐา
Written by: 11.03.2023

ได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสื่อการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านตาาง ๆของผู้เรียน