สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 11.03.2023

ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม
Written by: 11.03.2023

มัทนา
มัทนา
Written by: 11.03.2023

ได้ความรู้เรื่องการทำใบงานการออกแบบการเรียนการสอน

วารุณี
วารุณี
Written by: 11.03.2023

เรื่องการสร้าง booklet

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 11.03.2023

ได้ทักษะแนวทางการจัดกิจกรรม

Hera Hestia
Hera Hestia
Written by: 11.03.2023

นางสาววรัญญา
นางสาววรัญญา
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้เพื่อมาต่อยอดในการจะจัดการเรียนการสอน

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 11.03.2023

สามารสร้างใบงานพัฒนาทักษะต่างๆด้วยBooklet ทั้งใบงานแบบใช้กระดาษและใบงานอิเลกทรอนิกส์

วันชนะ
วันชนะ
Written by: 11.03.2023

อ้อย
อ้อย
Written by: 11.03.2023

เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน มีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ คุณธรรม ผู้เรียนได้อิสระทางความคิด

นางสาวกมลชนก
นางสาวกมลชนก
Written by: 11.03.2023

เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดอย่างต่อเนื่อง

พัชรี
พัชรี
Written by: 11.03.2023

การทำบุ้คเล็ต

รวีภัทร์
รวีภัทร์
Written by: 11.03.2023

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ
Written by: 11.03.2023

นางสาววริศรา
นางสาววริศรา
Written by: 11.03.2023

ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้น่าสนใจ เหมาะกับผู้เรียนได้มากขึ้น

ยงยุทธ
ยงยุทธ
Written by: 11.03.2023

ได้ความรู้และเทคนิคเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Wijitta
Wijitta
Written by: 11.03.2023

-

พณชัย
พณชัย
Written by: 11.03.2023

Thanyathep
Thanyathep
Written by: 11.03.2023

พรสุดา
พรสุดา
Written by: 11.03.2023