สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวกัญญาณัฐ
นางสาวกัญญาณัฐ
Written by: 11.03.2023

นางสุรีย์พร
นางสุรีย์พร
Written by: 11.03.2023

วิธีการสร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ

นางมุกดาพรรณ
นางมุกดาพรรณ
Written by: 11.03.2023

ปรับประยุกต์ใช้ในการสอน

นางสาวปิติมา
นางสาวปิติมา
Written by: 11.03.2023

นางสาวนภัสรพี
นางสาวนภัสรพี
Written by: 11.03.2023

สายสุนีย์
สายสุนีย์
Written by: 11.03.2023

การสร้างสื่อที่หลากหลาย แนวการสร้างใบงาน การนำไปใช้หรือปรับเปลี่ยนใบงานที่สอดคล้องกับวิชาและผู้เรียน การวัดและประเมินผล ไอเดียละข้อคิดีๆของวิทยากรค่ะ

Nattamon
Nattamon
Written by: 11.03.2023

เยี่ยมมากค่ะ

นางสาวอุษารัตน์
นางสาวอุษารัตน์
Written by: 11.03.2023

เกิดประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอน

นายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์
Written by: 11.03.2023

นางสุภารัตน์
นางสุภารัตน์
Written by: 11.03.2023

-

นางจันทกานต์
นางจันทกานต์
Written by: 11.03.2023

Angkana
Angkana
Written by: 11.03.2023

ได้รับทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวอรณิชา
นางสาวอรณิชา
Written by: 11.03.2023

จินตนา
จินตนา
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้ในการทำนวัตกรรมให้นักเรียน

นางภัทราพร
นางภัทราพร
Written by: 11.03.2023

รัศมี
รัศมี
Written by: 11.03.2023

ดีมากๆๆ

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 11.03.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในรายวิชา

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 11.03.2023

ฤทัย
ฤทัย
Written by: 11.03.2023

มีความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนของนักเรียน

Sitra
Sitra
Written by: 11.03.2023

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้