สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 11.03.2023

Sagee
Sagee
Written by: 11.03.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 11.03.2023

Nukrajeab
Nukrajeab
Written by: 11.03.2023

วีริสร์
วีริสร์
Written by: 11.03.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 11.03.2023

นางสาวสุธาวัลย์
นางสาวสุธาวัลย์
Written by: 11.03.2023

ได้แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำ pa

นางสาวอทิตยา
นางสาวอทิตยา
Written by: 11.03.2023

ได้รับแนวคิด และ แรงบันดาลใจ ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มวิธีการประเมินผู้เรียน จากการสอบ เป็นการทำ สมุดเกม ให้นักเรียนได้เล่นเกม ด้วยความสนุกโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกทดสอบอยู่ เพราะบางครั้งการสอบ นักเรียนจะมีความกังวล กดดันว่าคำตอบของตัวเองถูกไหม ถูกใจครูไหม จน ครูไม่สามารถประเมินผู้เรียนจากความสามารถที่แท้จริงของเขาได้ วิธีนี้ เป็นวิธีที่น่าสนใจในการนำมาใช้มาก ๆ ค่ะ

อังศนา
อังศนา
Written by: 11.03.2023

ได้แนวคิด การจัดกิจกรรม ต่างๆ และการบูรณาการสิ่งที่แตกต่างรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

นางสาวปทุมวดี
นางสาวปทุมวดี
Written by: 11.03.2023

ทำให้ได้แนวคิดการทำ Booklet ที่น่าสนใจและสามารถนำไปต่อยอดได้

สุรพันธ์
สุรพันธ์
Written by: 11.03.2023

ละออ
ละออ
Written by: 11.03.2023

ได้แนวคิดนำไปใช้กับใบงาน กิจกรรมที่มีอยู่ปรับเป็น booklet

นางสาวน​ฤทัย
นางสาวน​ฤทัย
Written by: 11.03.2023

Hamidah
Hamidah
Written by: 11.03.2023

สามารถนำความที่ได้รับไปปรับใช้ เและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Kru'Miw
Kru'Miw
Written by: 11.03.2023

สายพิณ
สายพิณ
Written by: 11.03.2023

นางนริศรา
นางนริศรา
Written by: 11.03.2023

นำนวัตกรรมbook letไปใช้ให้ถูกต้องและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 11.03.2023

นางแสงจันทร์
นางแสงจันทร์
Written by: 11.03.2023

กัญจน์
กัญจน์
Written by: 11.03.2023